Time Imam

امــــام زمــــــان
آنچه يك مسلمان در مورد امام زمان بايد بداند و نميداند!!!

در فايلهای صوتی اين پست جوانهای شيفته امام زمان حقايقی را خواهندشنيد كه هيچگاه برايشان بيان نشده است…

امام زمان كه يكی از مقدسات مسلمانان شيعه است حتی گاهی جای خدا و پيامبر را درنزد مسلمانان ميگيرد و گفته ميشود كه اين شخص، فرزند امام حسن عسگری(امام يازدهم) بود كه در سن 5 سالگی بدليل شرايط نامساعد اجتماعی از نظرها غايب شد و در يك چاه واقع در شهر سامره مسكن گزيد!! و ثابت كرده اند كه هنوز هم در ته چاه زنده است. البته جمهوری اسلامی هم يك خانه جديد برای ايشان در چاه جمكران درنظر گرفت!! و هيچ مسلمانی از خود نپرسيد اين چاه به چاه شدن چگونه صورت گرفت!

برای كسی كه نخواهد تفكركند خيلی ساده است كه كوركورانه همه اينها را بپذيرد و يك عمر در ابهام و انتظار فرج آقاامام زمان بماند.

اما در اينجا برای مسلمانانی كه خواهان دانستن تاريخچه اين ماجرا هستند از روی كتابهای تاريخی اسلام و اظهارنظرهای علمای شيعه اين داستان را از ابتدا بررسی خواهم كرد و تصميم گيری نهايی را برعهده خوانندگان محترم واميگذارم.

ابتدا بطور خلاصه و فشرده تاريخ اسلام رااز پيامبر تاامام يازدهم در بيست دقيقه مرور ميكنيم:
.

تاريخ فشرده اسلام از پيامبر اسلام تا امام يازدهم ( در 20 دقيقه ) – رضا فاضلی
(مسلمانان جوان عزيز حتما بشنوند… جالب است )

اولين مشكلی كه دررابطه با مسئله امام زمان برسرراه هر مسلمان محقق پيش ميايد اين است كه تعدادی از مدارك تاريخی و كتابهای اسلامی ميگويند كه امام حسن عسگری بچه ای نداشته است!!
دلايل تاريخی بچه نداشتن امام يازدهم (حسن عسگری) – رضا فاضلی
دراين فايل خواهيد شنيد كه وقتی امام يازدهم حسن عسگری وفات كرد چون اصولا هيچ بچه ای نداشت ، خليفه دستورداد حرمسرای وی را زير نظر بگيرند تا اگر كنيزان و زنانش حامله باشند معلوم شود. ولی چون خبری نشد سر ارث حسن عسگری بين مادروبرادرش دعوا ميشود و سرانجام ارث بين آن دو نصف ميشود.

اين قسمت از تاريخ خيلی مهم است. چون در اينجا ناگهان نظريات مختلف و درنتيجه شعبه ها و فــرقه های مختلفی در شيعه پديدار شده است كه شنيدن آن را به شما شديدا توصيه ميكنم. اين نقطه تاريك را هرگز برای ما روشن نكرده اند و شنيدن اين فايل آن را برای نسل جوان مسلمان روشن خواهد كرد. ببينيم بوجود آمدن اين فرقه ها كه فرقه دوازده امامی يكی از آنهاست چگونه بوده است…

فرقه فرقه شدن اسلام پس از امام حسن عسگری و اسامی همه اين شعبه ها و فرقه ها – رضا فاضلی
( بسيار بسيار مهم )

چندسال پس از مرگ امام حسن عسگری در يكی از اين فرقه ها يك فرد سودجو ادعا كرد امام حسن عسگری بر خلاف گفته خليفه فرزندی داشته كه خودرا از ديده ها پنهان كرده و اين فرد نايب و واسطه اوست و با او ارتباط دارد. پس از مرگ اين فرد، به ترتيب سه نفر ديگر هم همين ادعا را كردند (اين دوره زمانی به غيبت صغری معروف ميباشد) و سرانجام فرد چهارم درزمان مرگ ادعا كرد كه پس از او نايب و واسطه ای وجود نخواهدداشت و امام زمان به غيبت كبری خواهد رفت!! اين ماجرا را در فايل زير گوش كنيد:
ماجرای جالب نواب اربعه ( چهار نايب امام زمان ) و نواب عام ( نايب های بعدی ) – رضا فاضلی

خب اگر فرض كنيم كه امام زمان واقعا وجودداشته و همه فرقه های ديگر اشتباه بوده اند و فقط شيعه دوازده امامی درست بوده است ، بنابراين بهتر است با مراجعه به علمای شيعه و كتابهايشان امام زمان را بهتر بشناسيم.
.

كلينی و مجلسی دو مرجع اصلی شيعه چون طبعا ماجرای يادشده درمورد بچه نداشتن امام حسن عسگری را دوست نداشتند خودشان دست به كار تعريف داستان به شيوه خودشان شدند. برای اين كار ابتدا بايد يك مادر درست و حسابی برای امام زمان دست و پا ميكردند و بنابراين ماجرارا از ازدواج امام حسن عسگری با يك دختر رومی بنام «نرجس خاتون»!! آغاز ميكنند .

.
ماجرای خريداری «مليكه» يا «نرجس» (برده رومی) و ازدواج او با امام حسن عسگری – رضا فاضلی
بسيار بسيار خنده دار و قابل تامل… حتما بشنويد

اين داستان كه توسط علامه مجلسی بيان شده است را گوش كنيد و ببينيد در اين داستان چقدر ايراد واشكال و اشتباه و دروغهای واضح وجوددارد . در اين داستان ابتدا مليكه كه دختر قيصر روم بوده است( كه علامه مجلسی انقدر ابله بوده كه نميدانسته مليكه يك اسم رومی نيست!!) در مراسم ازدواجش ناگهان زلزله ميشود و همه چيز بهم ميريزد. سپس خوابی ميبيند كه درآن ميفهمد كه بايد با حسن عسگری در عربستان! ازدواج كند تاامام زمان را بدنيابياورد! بهمين دليل خودراعمدا به اسارت اعراب درمياورد!! و برده فروش را وادار ميكند كه اورابه امام علی النقی ( پدر حسن عسگری) بفروشد!!!

مراجع شيعه پس از روشن كردن تكليف مادر امام زمان بلافاصله سراغ حاملگی ايشان و طرز بدنيا آوردن امام زمان ميروند كه البته اين روايات را اگر برای مرغ پخته تعريف كنيد خنده اش ميگيرد و اگر هم برای مرغ نپخته تعريف كنيد اين شكلی ميشود :

بهتراست خودتان بشنويد و ببينيد چقدر باعقل شما جور در ميايد:

.

مراحل گام به گام زاييده شدن امام زمان!! – رضا فاضلی

در اين فايل خواهيد شنيد كه چگونه طبق اداعای علمای شيعه دردوران جنينی آياتی روی بازوی آن جنين!! نوشته ميشود و مادرش نرجس(همان مليكه) اصلا شكمش در حاملگی بالا نيامد!! همينطورعملياتی ‌كه عمه امام حسن عسگری بعنوان قابله انجام ميدهد و سرانجام امام قائم از ران مادرش بيرون ميايد!!!!! و شروع به راه رفتن!!! وخواندن مناجات ميكند!!!! ودر انتها نيز سپردن وی به يك مرغ!!!( احتمالا همونيكه عكسش اون بالاست) توسط حسن عسگری را خواهيد شنيد و مستفيض خواهيدشد…

علائم ظهور حضرت مهدی ( عج )

پس از اينكه علمای شيعه با آسمان و ريسمانهايی كه بافتند وجود امام زمان را اثبات! كردند و موفق شدند ماجرای تاريخی فرزندنداشتن حسن عسگری را ماست مالی كنند حالا نوبت آن فرارسيده بود كه برای امت نادانی كه حرفهايشان را باور كرده و درانتظار ظهورامام زمان بودند دلخوشيهايی برای ظهور امام زمانشان جوركنند و بهمين دليل يك سری هجويات را به عنوان علامتهای ظهور امام زمان سر هم كردند كه يعنی هروقت اين اتفاقات افتاد نشانه اين است كه زمان ظهور امام زمان فرارسيده است.
اين علائم و نشانه ها عبارتست از :

بخش اول : خروج سـُـفيانی و اتفاقات مسخره بعدی! – رضا فاضلی

علما ميگويند اولين نشانه ظهور مهدی اينست كه سـُـفيانی كه از تبار ابوسفيان است(!) و بسيار زشت و ظالم است قدرت را به دست ميگيرد!! و شروع به كشتن بنی عباس ميكند!! حالا بايد از اين علمای احمق پرسيد بعدازگذشت 1000 سال، از خانواده ابوسفيان و بنی عباس چه چيزی باقی مانده است؟ اينها انقدر سبك مغز بوده اند كه فقط نوك دماغشان را ميديده اند و فكرنميكردند كه سالها بعد چقدر اين حرفها مسخره و احمقانه بنظر ميرسد. ماجرای جنگ سفيانی و امام زمان هم شنيدنی است. فايل را گوش كنيد…

بخش دوم : طلوع خورشيد از غرب! ، كسوف و خسوف بفاصله 5 روز!! – رضا فاضلی

برای اينكه خورشيد از مغرب طلوع كند بايد ابتدا زمين از حركت بايستد و بعد مخالف جهت فعلی شروع به چرخش كند. درحاليكه با سرعتی كه زمين ميچرخد اگر ناگهان متوقف شود همه موجودات به سمت فضا پرت ميشوند و نابود ميگردند. اما علمای بيشعور مسلمان نميفهميدند كه هرگز ممكن نيست جهت چرخش زمين برعكس شود يا زمين از حركت بايستد و همچنين هرگز امكان ندارد ماه گرفتگی و خورشيد گرفتگی بتوانند 5 روز باهم فاصله داشته باشند. البته اين ناشی از علم بالای(!) اين انگلهای اسلامی بوده است.

بخش سوم: بازگشت عيسی ، فرورفتن زمين!!، از بين رفتن خرما!!، خروج آتش در شهر عدن!، ايجاد شكاف در فرات ، شيوع بواسير و سكته و جذام! ، مرگ سرخ و مرگ سفيد ، شورش بردگان!، تبديل بدعت گذاران به ميمون و خوك!! – رضا فاضلی

به اين نشانه ها دقت كنيد ببينيد اين علمای پرازعلم! سطح دانششان فقط توی همان حول و حوش عربستان بوده و نشانه های ظهور آقا هيچيك در مثلا امريكا يا استراليا پديدار نميشود. مثلا آتش هيچوقت از لس آنجلس بيرون نميايد بلكه از عدن بيرون ميايد! و يا هيچوقت آبشار نياگارا شكافته نميشود بلكه فرات شكافته ميشود. خرما ناياب ميشود ولی حرفی از موز و نارگيل و پرتقال نيست!

بخش چهارم: هجوم ملخ ، پديدارشدن يك آتش بزرگ در شرق آسمان!! ، پيرشدن ناگهانی جوانان بنی اميه و بنی عباس!! و خورده شدن گوشتشان توسط پرنده ها ، كشته شدن جوانی پاك بنام محمدبن حسن!! ، شنيده شدن صدای جبرئيل در آسمان به زبانهای مختلف ، بارش يك باران سخت و بازگشت مردگان شيعه!! – رضافاضلی

كينه بچگانه اين علما از بنی عباس و بنی اميه كاملا روی نوشته هايشان تاثير گذاشته است. بگفته اين ابلهان، جوانهای خاندان بنی عباس و بنی اميه يكدفعه پير ميشوند. يكی نيست به اينها بگويد حالا شما با معاويه و يزيد بد هستيد ديگر به 1000 نسل بعداز آنها هم كينه داريد؟؟؟! اصولا الان ديگر چه چيزی از بنی اميه مانده ؟ همه پراكنده شده اند و طی قرنها بااقوام ديگر آميزش يافته اند . اگر قرارباشد الان نسل آنها يكدفعه پيرشود احتمالا همه عربها يكجا پير ميشوند !! بعد ميگويد وقتی جبرئيل ندا درميدهد شيطان روی زمين به طرفداری از «عثمان» برميخيزد!! كينه شتری اين علما را نسبت به عثمان توجه ميكنيد؟ يكی نيست بگويد عثمان كه 1000 سال است پودرشده كجاست كه شيطان بخواهد ازش دفاع كند؟

و بالاخره مهدی قائم بعداز همه اين اتفاقات هيجان انگيز، طبق فرمايشات علما در يك روز شنبه كه مصادف با عاشورا هم هست از مدينه به سلامتی ظهور ميفرمايند …

.

ماجراهای پس از ظهور آقا امام قائم!

بخش اول : ظهور حضرت(عج) بهمراه عصای سخنگو! و خواندن نماز با عيسی و جبرئيل و 13000 فرشته- رضا فاضلی

بله! همانگونه كه شنيديد ايشان بشكل جوانی 30 ساله درحاليكه عصای موسی ( كه چندكاره است!!) و انگشترسليمان!! و شمشير محمد را بدست دارد ظهور ميكند. بعد عيسی و جبرئيل و ميكائيل ويژژژژژژژ از آسمان ميايند روی زمين و با حضرت نماز به پای ميدارند! و سپس 13000 فرشته و 4000 فرشته مخصوص! در برابر او صف ميكشند.

بخش دوم : ظهور محمد و علی و بيعت پرنده ای بسيار عظيم الجثه با حضرت مهدی و تكيه زدن امام بر كعبه در نجف !!! – رضا فاضلی

درمرحله بعد، محمد(ص) و علی(ع) ظاهرميشوند و كتابی به امام زمان تقديم ميدارند و بعد امام به حجرالاسود(سنگ سياه كعبه) تكيه داده و پرنده ای بسيار بزرگ كه يك پايش روی كعبه و يك پايش روی بيت المقدس است!!! فرود ميايد و با امام قائم بيعت ميكند. سپس فرشتگان و نجبای جن!! با حضرت حجت بيعت ميكنند و همگی با شتر و اسب! به نجف ميروند و در آنجا امام به خانه كعبه تكيه ميدهد ( شايد در نجف هم يك خانه كعبه هست و ماخبر نداريم!!!). ببينيد اين عالم ربانی كه اينهارانقل كرده چه موجود بيشعوری است و ببينيد خمينی دجال چه سوپربيشعوری بود كه اين بيشعور را مرجع خود ميدانست!

بخش سوم : كشتن سفيانی و لشكرش و كشته شدن شيطان بدست امام زمان! –رضا فاضلی

حصرت حجت سپس سفيانی و لشكرش را يكجا ميكشد و سپس از زير زمين 12000 زره و شمشير و كلاهخود بيرون مياورد ( دقت كنيد ! شمشير! ) و به لشكرش ميپوشاند. بعد شيطان ( ابليس) را باشمشيرش گردن ميزند!!! سپس امام و 12000 نفرلشكر وی انقدر آدم ميكشند تا ديگر هيچ انسان بيدينی روی زمين باقی نميماند…

بخش چهارم : بيرون كشيدن ابوبكر و عمر از قبر و دارزدن آنها و سپس زنده كردن ايندو و بدار كشيدن مجدد آنها و سوزاندنشان رضا فاضلی

امام زمان قبر ابوبكر و عمر را ميشكافد و بدنهايشان را بيرون ميكشد و آنهارا به درختی به دار مياويزد. ناگهان درخت سبز ميشود!!! سپس به ملت دستور ميدهد ابراز انزجاركنند و آنهايی كه از اين كار سرباز ميزنند بدستور امام بادسياهی همه شان را نابود ميكند!! حالا معلوم نيست باد سياه چطوری افراد مورد نظر را select ميكند!! چون تا جاييكه ميدانم وقتی بادميوزد به همه يكجور ميوزد!! خلاصه بعد عمر و ابوبكر را زنده ميكند!! و همه گناههای دنيا را به آنها نسبت ميدهد و آنها هم همه را ميپذيرند!!! بعد بدستور امام دوباره ايندو خاك برسر شده را بهمان درخت(كه سبز شد) بدار ميكشند و آتش ميزنند.

بخش پنجم : تبديل امام زمان به يک لامپ بزرگ! ، ساختن يك مسجد 1000 در ! توسط ايشان و كشتن بازماندگان قاتلان حسين!! – رضا فاضلی

اين كه قبلا همه را كشت! پس ديگر بازماندگان قاتلان حسين از كجا پيدا شدند؟! بگذريم…
دراين فايل خواهيد شنيد كه از امام زمان نوری صاطع ميشود كه جهان را روشن ميكند ! اما اين علمای احمق اسلامی شعورش را نداشتند كه بفهمند يك منبع نور اگر روی سطح زمين باشد در بهترين حالت فقط بخشی از يك نيمكره را ميتواند روشن كند نه بيشتر!
همچنين علما فرموده اند درآنزمان هر مردی دارای 1000 پسرخواهدشد!!! ببينيد چه لواط بازاری ميشود!!!

بخش ششم: مجازات عايشه و قتل امام زمان و بازگشت خاندان محمد به سلطنت ( امام حسين و علی و پيامبر ) – رضا فاضلی

اينجا اين عالم ربانی گاو! يادش ميرود كه قبلا محمد زنده شده بود. به هرصورت ابتدا حسين بابدن آغشته به خون! و سپس علی و سپس محمد(ظاهرا برای باردوم) از قبر خارج ميشوند . بعد حضرت محمد همه مخالفان خود از ابتدا تا دوران امام ها را زنده ميكند!!! و دادرسی به شكايات آغاز ميشود مثلا فاطمه شروع به شكايت عليه ابوبكر و عمر ميكندو سپس دشمنان خاندان محمد هزار بار كشته ميشوند!! بعد نوبت مجازات عايشه ميرسد و امام زمان شروع به شلاق زدن به عايشه ميكند!!! اين روحانی احمق اصلا توجه ندارد كه عايشه زن سوگلی محمد بوده و محمد از همه بيشتر اورادوست داشته . پس چطور ممكن است امام زمان عايشه را شلاق بزند و محمد مثل ماست آنجا بايستدو نگاه كند؟!!
به هرحال امام زمان 19 سال حكومت ميكند و توسط پيرزن ريش داری كشته ميشود و بعداز او امام حسين 309 سال و بعداز او علی بن ابيطالب 44000 سال سلطنت ميكند!!!! و پس از او حضرت محمد 50000 سال !!! سلطنت ميكند و دوباره امام حسين و … همين سيكل مرتب تكرار ميشود!!

اين بود ماجرای امام زمان كه بطور كامل از روی كتب معتبر اسلامی شنيديد.
حالا دوستان جوان مسلمان ! جوانهای معتقد به امام زمان ! اگر شما ميتوانيد اين حرفها را باور كنيد كه هيچی! ولی
اگر بنظر شما اين حرفها عجيب و غريب و چرند بنظرتان آمده است بهتر است كمی روی اعتقادات خود بيشتر فكر كنيد

Advertisements

9 پاسخ to “Time Imam”

 1. بنیاد فاطمةالزهرا Says:

  از بنیاد عقیدتی سکسی فاطمةالزهرا دیدن فرمایید

  zahra-zeynab.blogspot.com

 2. Anonymous Says:

  عجب خر تو خری میشه! جالبش آخرشه که امامی که میلیاردها نفر رو در روی کره زمین نه تنها از عصر حاضر بلکه از اعماق تاریخ هم، کشته و به خاک و خون کشیده دست آخر به دست پیر زن ریشداری کشته میشه
  سینا

 3. Anonymous Says:

  فایل بعد از ظهور 1 خرابه
  سینا

 4. na Says:

  هجوم ملخ ، پديدارشدن يك آتش بزرگ در شرق آسمان!! ، پيرشدن ناگهانی جوانان بنی اميه و بنی عباس!! و خورده شدن گوشتشان توسط پرنده ها ، كشته شدن جوانی پاك بنام محمدبن حسن!! ، شنيده شدن صدای جبرئيل در آسمان به زبانهای مختلف ، بارش يك باران سخت و بازگشت مردگان شيعه!! –
  —————————–

  شبيه زمان از بين رفتن دايناسوراست

  :-))

 5. Mani Says:

  سينا جان من فايل را چک کردم . اشکالی نداره. تعجب ميکنم چطور نتونستی گوشش بدی. ميشه دقيقا بهم بگی اشکالش چيه؟

  نويد جون

  والا صدرحمت به دایناسورها 🙂 مزخرفات این مرتیکه به یه کابوس احمقانه شبیهه :))))

 6. Anonymous Says:

  نیما جان پسوند فایل ام پی هست. نه ام پی 3
  !!!

 7. Mani Says:

  سینای عزیزم
  تو درست میگفتی
  ام پی بود بجای ام پی 3
  نمیدونم چرااینجوری شده بود به هرحال درستش کردم

  مرسی از اینکه گفتی. از این به بعد هم باز اگه مشکلی توی فایلها دیدی حتما بهم بگو عزیزم

 8. Anonymous Says:

  دست گلت درد نکنه، امید دیدارت رو دارم نیما جان
  سینا

 9. Anonymous Says:

  dorood man bar har kas ke shoma be oon fohsh midid

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s


%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: