روباه های اسلامی!


اصلاح طلب يا روباه ؟؟؟

اصلاح طلبهای حكومت اسلامی همگی مذهبی هستند. به خمينی اعتقاد و علاقه دارند. بقای اسلام و حكومت اسلامی را ميخواهند. بنابراين تااينجا كاملا شبيه محافظه كاران و قشريون هستند!

پس تفاوتشان از نظر اعتقادی با گروه دوم چيست؟!
هيچـ

ی!!! تنها تفاوت اينست كه شما تكليف خودرا با آنها نميدانيد! هرروز يك رنگ متفاوت دارند. شما را بازی ميدهند و جيبهای خودرا پرميكنند. آخرش هم ميبينيد كلاه گشادی سرتان رفته و سگ زرد برادر شغال است!!

فايل زير رابشنويد تا ببينيد اين گروه كثيف كه يك عمر با صاحبان قدرت همراه بوده اند و عين خيالشان هم نبوده، حالا پس از طردشدن از انتخابات هشتم تازه يادشان افتاده كه چيزی بنام بيعدالتی و فساد وجوددارد!! به راستی كه وقاحت و بيشرمی اين جانوران اندازه ای ندارد…

.

زوزه اصلاح طلبانه! (گرگها به جان هم ميفتند!!) رضا فاضلی

.
فريب الله خاتمی رييس اين گروه كه از همه كثافت تر و بی چشم رو تر است همان كسی بود كه وقتی خلخالی جنايتكار به دَرَك واصل
شد اشك ريخت و از خلخالی تقدير كرد و همينطور پس از كشته شدن اسدالله لاجوردی قاتل جنايتكار باز اشك و زاری كرد و از او بعنوان قهرمان يادكرد.
چــــرا؟؟ هيچكس از خود نميپرسد چرا !!

چون خاتمی خودش بااين افراد همفكر و همراه بود و از آنها جدا نيست. اين شخص قتلهای زنجيره ای خارج از كشوررا در دوره رياست جمهوری رفسنجانی دزد، طراحی كرد. همين خاتمی شارلاتان!

و اما بياييد علاوه بر خاتمی و خلخالی و لاجوردی ساير اصلاح طلبان معروف را مرور كنيم :

رفسنجانی: يك خوك به تمام معنا! و يكی از سی ثروتمندترين افراد دنيا كه ركورد دزديهايش را در ايران هرگز كسی نخواهد شكست… به زودی پرونده كامل دزديهای رو شده او و خانواده اش را در همين سايت خواهم گذاشت… آنقدر مردم را احمق فرض ميكند كه حالا ادعای اصلاح طلبی دارد! درحاليكه از ابتدای انقلاب، خودش از مهره های اصلی بوده ! حالا تازه بعداز سی سال يادش افتاده كه بايد اصلاح كند!!!!
فريب تا چه حد؟ تا كجا؟؟ يعنی مردم انقدر از نظر او گوسفندند؟

.


عبدالكريم سروش: اين مسلمان متعصب كه نام واقعيش «حسين حاج فرج دباغ» است در ابتدای انقلاب با به راه انداختن انقلاب فرهنگی به همراه مصطفی معین ، صادق زیبا کلام و محمدملکی شخصا صدها استاد متخصص را به جرم معتقد نبودن به مفاهيم اسلام!! از دانشگاهها اخراج كرد و ريشه دانشگاههای ايران را خشكاند.سپس بعدازاخراج وتصفیه آن اساتید ودانشجویان لیست اخراجی ها به دست وزارت اطلاعات که سعیدحجاریان نقش بسزایی درتاسیس واداره آن درزمان وزارت ریشهری جنايتكار داشت می افتاد وزمینه برای به زندان انداختن دانشجویان توسط وزرات اطلاعات فراهم می شد. ریيس شورای عالی انقلاب فرهنگی درآن سالها فريب الله خاتمی بود.

اين موجود تهوع آور متعصب اسلامی كه حالا پس از سی سال فهميده كه چه غلطهای زيادی ای كرده و چه گندی بالاآورده تازگيها نقش خود را در انقلاب فرهنگی انكار ميكند!!! چندی پيش در امريكا سخنرانی داشت و وقتی يكی از حضار ماجرای انقلاب فرهنگی را پيش كشيد سروش ( حاج آقا فرج!!) ابتدا طفره رفت و سپس چماقدارانش سوال كننده را بيرون بردند و به قصد مرگ كتك زدند!! فكرش را بكنيد! وسط امريكا!!! ببينيد اين مسلمانان متعصب چه حيواناتی هستند…
اين ماجرا را از زبان خود اين فرد كتك خورده در مصاحبه ای كه با آقای مشيری داشته است بشنويد:

.

ماجرای كتك خوردن يك معترض به جنايات عبدالكريم سروش در تگزاس

اززبان فرد معترض كتك خورده توسط باند سروش

.

عبدالکریم سروش ، آخوندی از فرانسه – بهرام مشیری

.

حقه كثيفی بنام «روشنفكر دينی!!» و برگی ديگر از رذالت عبدالكريم سروش – رضا فاضلی

.

بتازگی كه بر اثر بيدار شدن جوانها، ايرادات قرآن يكی پس از ديگری نمايان شده ،عبدالكريم سروش اين مرد پست نابكار در لحظات پايانی عمر هم دست از بيضه اسلام بر نميدارد و اين بار ميخواهد با حذف قسمتهايی از قرآن باز اين دين را مهربان و لطيف و … معرفی كند. به فايلهای زير بدقت گوش كنيد:

توطئه جديدی توسط عبدالكريم سروش برای چپاندن اسلام!! – رضافاضلی

ماجرای اعتراض و هشدار آيت الله سبحانی به پيغمبر جديد(سروش) – رضا فاضلی

مشتی سگان نگر كه بهم در فتاده اند… از بحث و از جدال و ز تكرار فارغيم
.

اكبر گنجی : اين مرد كه روزگاری از تندروترين ها بود بدليل پيوستن به اصلاح طلبها و نوشتن كتابی بر عليه مافيای رفسنجانی و نهايتا شركت در كنفرانس برلين در سال 2000 پس از بازگشت به ايران زندانی شد. ولی بعد از آزادی از زندان و خروج از ايران بجای زيرسوال بردن حكومت اسلامی، باز به تبليغات اصلاح طلبانه و دفاع ازحكومت ادامه داد وتشويق به بخشيدن اشتباهات حكومت ميكرد و بجای رو كردن ماهيت كثيف اسلام ، درست برعكس سعی كرد به همه القا كند كه اسلام يك دين دموكرات و مهربان!! است و بايد بماند!! اين يعنی فريب جامعه. اين يعنی تزوير. يعنی ريا. يعنی عوامفريبی… يعنی پايمال كردن سی سال تجربه تلخ ايرانيها از اسلام و جلوگيری از رنسانس مذهبی در ايران…
.
تقديس اسلام و خمينی توسط اكبر گنجی و اعترافاتش– رضا فاضلی
.
جواب به اكبر گنجی در پاسخ به» ببخشيد اما فراموش نكنيد!» – رضا فاضلی
.

.

شيرين عبادی: از اولين زنانی كه در دوران شاه به مقام قضاوت رسيد ولی بعدازانقلاب، خمينی اورامثل يك دستمال آلوده دور انداخت و اين زن بی شخصيت بجای مبارزه و گرفتن حق خودش و سايرزنان، كاسه ليس خمينی و اسلام ( يعنی دشمنان خودش) شد. ناگهان بدلايل نامعلوم!! و درحاليكه زنان بسيار شايسته تر از او مثل خانم سيمين بهبهانی شجاع درزمينه مبارزه برای حقوق بشر در ايران وجودداشتند اين سكينه سلطان جايزه صلح نوبل گرفت و اولين حرفی كه زد گفت: من اولين زن مسلمانی هستم كه اين جايزه را ميگيرم!!! اين كُلفـََت السلطان انقدر بيشعور بود كه بجای ايرانی بودنش به مسلمان بودنش افتخار ميكرد. دوحالت دارد. يا سوره نساء را نخوانده كه پس غلط كرده كه ميگويد مسلمان است! چون مسلمانی كه قرآن را نخوانده باشد مسلمان نيست. اگر هم خوانده باشد و تمام تحقيرهاييكه در قرآن به زن شده است را قبول دارد ( كه احتمالا همينطور است) در اينصورت فقط ميتوانم بگويم اين زن حقيرترين ، فريبكارترين، منفعت طلب ترين و بزدل ترين زن دنياست.
.

.
توهمات شیرین عبادیبهرام مشیری

.

ابراهيم يزدی: كثيفتراز اين حيوان خيلی كم پيدا ميشود. اين جانور كه مثل لای و لجنهای اسلامی ديگر به اصلاح طلبان پيوسته است در ابتدای انقلاب در محاكمه افسران شجاع شاه از جمله تيمسار مهدی رحيمی شركت داشت و فيلمهايش هم هست كه چگونه باّ بی ادبی با ايشان برخورد ميكرد و در نهايت زمانيكه از تيمسار رحيمی خواست كه بگويد مرگ برشاه ، وقتی تيمساررحيمی از گفتن اين عبارت امتناع كرد ابراهيم يزدی به او فحش خواهرومادرداد و تيمسار به اوحمله كرد تا سيلی بصورت كثيفش بزند كه متاسفانه نگذاشتند. ولی ابراهيم يزدی دستور داد تا قبل از اعدام همان دست تيمسار را كه باآن قصد سيلی زدن به وی را داشت قطع كنند تا تيمسار رحيمی زجركش شود.

.

.

.

حالا اين مردك عقده ای ابراهيم يزدی شده رييس نهضت آزادی!!! من نميدانم بايد بخندم يا بايد گريه كنم؟؟؟
شما طرفداران نهضت آزادی!! آزادی را ابراهيم يزدی ميخواهدبرايتان بياورد ؟ آخر تا كی ميخواهيم به حماقت ادامه دهيم؟ اين مردك كينه ای بايد در دادگاه بخاطر جناياتش محاكمه شود نه اينكه بيايد و بشود مسئول حزبی كه نام آزادی را يدك ميكشد…

واقعا ما كجای كاريم؟؟؟؟

Advertisements

41 پاسخ to “روباه های اسلامی!”

 1. Anonymous Says:

  mani kan salam
  dobareh ke az koreh dar rafti? hers nakhor sekte mikoniha! vali nemidonam che begam. omidvaram ke vaghiat roozi baraye mardom moshkhas beshe. vali raje be ganji, yazdi va ebadi ba nazaratet movafegh nistam. shoma migid har ki mosalman ast yani dozd vahshi bitamadon va ghatel ast. hatman fahmidi ke refighet (na)ke fohshhaii ke be man nemidahad. hala man on comand ha ra baraye tu neveshteh boodam. bashe vali mani jan in rasmesh nist. dar qoran amadeh ast ke ba ahle ketab ba zaban niko sokhan beguiid vali shoam be man tuhin mikonid. baraye (na) ham goftam islam setizi va tuhin be din dar qoran pishbini shodeh ast.
  saeed

 2. na Says:

  احسند ماني عزيز که سراغ اصل مطلب آمدي.

  وقتش بود راجع به اين لجنها هم بنويسي.
  اينها نمايندان دست سوم امام زمان هستند و تازه زن هم توشون پيدا يشه.
  حالا يکي بياد بگه اسلام زن ستيزه
  .
  من فکر ميکنم مردم ايران اميدي به رهايي از اين کثافتها رو ندارن و بين گرگ و روباه,روباه رو انتخاب ميکنند با وجودي که خيلي ازانها ميدونن که اين روباه, صفت گرگها رو داره.

  اين لجنها هم ميدونن تا وقتي شکم مردم, گرسنه باشه ميتونن روشون سواري کنن.اگر بر عکس بود جرعت نمي کردند شکم تازان را با پول مردم بدبخت توسري خور ايران سير کنند. عرب شکمش سير باشه کپش رو ميبنده,ايراني برعکس.
  وقتي روشنفکران و مبارزان ما عبادي و گنجي و غيرو باشند انتظار داري به چه حزبي راي بدن.? بيسوادي و بي خردي شاخ و دم ندارد.
  شايد لياقت بعضيها همين باشه و حتي از سرشون هم زياد باشه.
  مسلمانان متعصب را به حيوانات تشبيه کردي!
  بي انصافي کردي,آخه کدوم حيوون خيانت کار و ميهن فروشه?کدوم حيوون به حيوون ديگه باج ميده که سر ببره?بيچاره حيوون.
  اين رفسنجاني بي همه چيز(بلا نسبت خوک) هم پيش خودش ميگه وقتي بقيه ميدزدند چرا من ندزدم.

  خاتمي هم خب ,امام علي مظلوم رو سرمشق خودش قرار داده, او هم خندان بود.
  در اين رژيمي که سگها رو هم جمع مي کنه و به زندان ميندازه چرا کسي مثل گنجي که به راحتي نه تنها زندان رو بلکه ايران رو ترک ميکنه و در دل غرب به ظاهر از رژيم ايراد ميگيره به خاطر تبليغ عليه نظام, سرش رو زير آب نميکنند?و يا عبادي که با راديو تلويزيونهاي بيگانه مصاحبه ميکنه و جرات ميکنه روي حرف تير خلاص زن ,احمقي نژاد,حرف بزنه و بگه که ج. اسلامي بايد غني سازي رو متوقف کنه
  .
  فکر نميکنم هفتاد ميليون آدم کور و کر و لال باشن.
  ترس? وحشت? ناداني?

 3. na Says:

  سعيد تو نميفهمي يا خودت را به نفهمي ميزني?

  چرا جرات اين را نداري که بگويي پيرو خط امامي?
  آخوندهايي هستند که ج. اسلامي آنها را خلع لباس کردند چون به سازشان نمي رقصند. حالا تو ميخواهي
  اخوند اخوندزاده يا آقا زاده باش يا نباش.اگر طرفدار ج. اسلامي هستي خر هم حسابت نميکنم. حيف خر نيست. آنقدر بزدلي که جرات نميکني بگويي نوچه ي امامي. شايد هم خجالت ميکشي که پيرو يک مشت قاتلي.
  راجع به توهين هم گفتم ولي حاليت نشد
  .
  من از فلسفه ي زرتشت گفتم و نه از دين زرتشت و در ضمن به تو هيچ ربطي نداره که به عنوان يک بي دين آگاه راجع به زرتشت بگويم يا نه.
  دمکراسي شما حزب الله ي ها همينه ديگه,خفه شو, حرف نزن,به تو چه و و و اين است دمکرات بودن شما.
  از ديد من طرفداران حکومت اسلامي مثل خود سر خرهاي اين رژيم هستند يعني:
  قاتل
  ميهن فروش
  بي تمدن و وحشي
  حالا اگر طرفداري پس تو هم لنگه ي آنهايي و زياد طفره هم نرو
  داشتم ميگفتم حيف از تو تا اينکه فهميدم طرفدار اين رژيمي.
  همين اسراعيل که در جنگ ايران و عراق برايتان قطعات يدکي فرستاد و اکبر دزده گفت انها پاسپورت ايرلندي داشتند.
  چه شد ملوانهاي انگليسي رو قبل از پايان التيماتم با سوقاتي و کت و شلوار به کشورشون فرستاديد?شما ها که انهمه قلدريد چرا گردن کج کرديد?
  حالا بگو ببينم چه کسي ارباب کسيت?
  همين امريکا و انگليس بي همه چيز است که شماها را به قدرت رساند و تا وقتي نوکري انها را بکنيد بر سر قدرت ميمانيد وگرنه سرنوشت صدام سراغ تک تکتون مياد.
  تو ميگي من به وحشت افتادم,فقط بگو براي چه?وحشت از اينکه ايمانم را از دست بدهم?ايمان به کي?ايمان به چي?
  حالا بهتره بري دو روکات نماز وحشت و نماز تشکر بخوني که يه وقت ايمانت سست نشه.
  برو همان نوکري علي شيريي ات کن و ذکات بده تا رفسنجاني به گدايي نيفته.
  من کثافت روي زمين را به امثال مثل شما حزب الله ي ها ترجيح ميدهم
  بفهم که چرا به قول تو چاک دهنم را باز ميکنم. مگر کوري که نميبيني ح. اسلامي چه جنايتهايي ميکنه?شايد همه ي اين جنايتها در ديد تو جهاد مقدس باشه.
  الله ي که بندهاش اينها باشند خودش چيست.

  تو هم مرا کشتي با تازي نامه ات,اگر اسمي هم از سنگسار توش نيومده باشه ولي توش نوشته:بکشيد کافران را.. پس تو بيا و من را بکش حالا با سنگ پراني يا پرتاب از بلندي يا با شمشير دو سر.

  ميگي توهين!توهين و احترام هر دو لياقت ميخوان
  تو وجدان نداري که حامي يک مشت بي فرهنگ قاتل شدي? چي تو مغزت فرو کردن که کور کورانه ايران و ايراني رو به نابودي ميکشي.
  ميگي در سطح متوسطي زندگي ميکني پس هنوز وقت بازگشت به انسانيت رو داري ولي تا مثل اکبر دزده بوي کباب رو بشنوي سطح زندگيت بالا ميره.
  و ديگه ديره
  خيلي از شما ممنون که به من توهين نکردي ولي اين فاجعه اي که بر اي ايران درست کرديد از هزاران توهين هم بدتر بود.

  ماني عزيز رو از بحص ما خارج کن

  وسلام

 4. Anonymous Says:

  N a aziz
  didi dobareh dar morede man bad ghezavak kardi. man ba ehtiat matlab minevisam. hala gosh kon. man tarafdare jomhury islami nistam
  man ham az matalebi ke tu va mani be on enyeghad dari agaham. man ham ba on cheke tu mokhalefi mokhalefam man ham motaghed hastam.
  man hezbolahi nistam, tarafdare hokomat nistam, yek irani hastam manand tu, chera in ha ra motevajeh nemishi. on web sit haro makhsusan barat goshashtam vali negah nakardi. chera fekr mikoni harki mosalman ast yani tarafe jomhuri islam ast? khili ha hastand dar iran ke mosalman hastand namaz mikhanad be din paybandand vali ba hokomat moafegh nistand. chera in tur fekr mikonid? maloom ast comandhaye man ro raje be olama va qoran nakahndi, ba deghat bror bekhan. akhe aziz man chera mtaleb ra ghati mikonid? va ama khoms va zakat, on zaman maliat nabood peyambar in system maliatira goshat vali alan digar karbord nadareh chon system maliati darrim. dar zemn بحث dorst ast na یحص . man dafdare azadi solh va refah baraye keshvaram hastam. commandhaye man ra ba deghat dobareh bekhan.

 5. Anonymous Says:

  in ha ro goftam omidvaram ke matlab dasted amadeh bashad.
  saeed

 6. Mani Says:


  سعيد عزيزم سلام

  راستش من زياد توی اين مدت نتونستم كانكت بشم و بنابراين دخالت در بحث تو و نويد نكردم

  ولي در مورد اين پست من منظورم همه مسلمانها نيست. اين افراديكه اسم بردم سعي در فريب دادن من و تو دارند. كارنامه يزدي بعنوان مثال خيلي سياهه سعيد گلم . خيلي سياه. اين آدم هم با سازمان سيا كار ميكنه هم با جمهوري اسلامي.

  من بهيچوجه منظورم توهين به مسلمانهاي معتقد نيست. اين چند نفر فرق ميكنند.وگرنه بقيه مسلمانها نظرشون محترمه. همونجور كه بارها گفتم نظر تو هم برام محترمه و با هم رفيقيم.

 7. Iliad Says:

  ا الله
  الدرود علیکم
  شاید به من ارتباطی نداشته اما خب چیزی به نظرم امود که عرض می کنم
  :
  من بعید می دونم سعید اصلن این فایل ها رو دانلود و گوش داده باشه ! آخه بعد از این همه مدت این همه گلو پاره کردن های آقا رضا
  این همه استدلال ِ صحیح و خرد پذیر
  با بیان این همه اشتباهات و تناقضات ِ غیر قابل انکار ِ دینی
  نمی تونم بفهمم چطور یه انسان خردمند می تونه روی بی نقص بودن ِ عقاید کهنه ی اجدادیش این همه پافشاری کنه
  .
  .
  .
  بابت فایل های تازه هم ممنون مانی جان
  خسته نباشی گلم
  .
  نوید جان
  جواب ِ کامنت های قبلی رو توی وبلاگ ِ خودم دادم عزیز
  متوجه شدم این جا کمی بحث داغه گفتم موضوع به انحراف کشیده نشه !

 8. na Says:

  آقا سعيد
  فکر کنم اين خودتي که بايد کامنتهاي خودت را يک بار ديگه بخوني.با وجود ابنکه چندين بار ازت پرسيدم,جواب درست و حسابي ندادي,من آخوند و آخوند زاده نيستم که نشد جواب.چرا با سراحت نميگي من هم مثل بقيه ي هفتاد ميليون ميترسم وبا احتيات مي نويسم.
  به شما مسلمونا به خاطر تقيه که همون دروغ مصلحت آميز باشه نميشه اعتماد کرد.
  اگر واقعان طرفدارشون نيستي پس اون صفتها فعلان شاملت نميشه اگر هم داري دروغ ميگي نه تنها اون لقبها شاملت ميشه بلکه سه چهار تاي ديگه هم ميذارم روش.
  اگر طرفدارشون نيستي و ميترسي ازشون بد بگي چرا حالا زورت رسيده به ايروني هاي خارج از کشور, و بهشون اتهام جاسوسي ميزني?پس تو هم خودت اطلاعاتي هستي و داري از در پشتي وارد ميشي.

  من خودم ميدونم که مسلمونهايي وجود دارند که ضد اين رژيمند و نمازشون رو مي خونند وايمانشون چنان قوي هست که يکي از انها که نه آخوند بود ونه آخوند زاده به من گفت:کساني که گوشت خوک ميخورند روز قيامت جلو پروردگار تبديل به خوک ميشوند.منهم با کسي رو درواسي ندارم و جواب دادم ,حالا که خود گوشت گاو مي خوريد روز قيامت تبديل به گاو ميشويد?
  آنقدر دين شما با اين خرافات و مزخرفات اغشته شده که اگر چيز مثبتي هم درش باشه به طور کامل محو ميشه.
  حالا نمخواد بگي اين رو قرآن نگفته. اين سايتي روکه معرفي کردي ديدم.همچين هواي تازه اي هم نبود. ميدوني منو ياد چي مي ندازه?…بياييد 22 بهمن جديدي شروع کنيم چون 22 بهمن آخري رو گند زديم.
  يک موضوع در دلم مانده و اون تکميل بون زبان عربي. با سه کارشناس مختلف صحبت کردم و به اين نتيجه رسيدم که اين ادعا کاملا اشتباهست.کاملترين زبان زبان چيني سيت که به قول تازيان زبان سيني
  آخه اين چه زبونيه که به سنگاپور, سينغافور و به هنگ کنگ ,هنج کنج ميگويد. پس تکليف ژ و پ و چ و گ چه شد?
  ———-
  ميدانم بحث را با ث مينويسند نه با ص.در کي برد
  من ص جفت ث است.خودت هم نوشتي «ماني کان سلام»که منظورت حتمان ماني خان بوده!اين به اون در

 9. Anonymous Says:

  na عزیز
  من به هیچ کس تهمت جاسوسی نزدم. تو به من توهین کردی منم عصبانی شدم. می دانم شما ها از دین زده شدید. حق دارید . من هم اگر جای تو بودم شاید این طور می شدم.کامنت من راجع به علما و قرآن را خوانده ای؟
  حالا جوابهای دیگرم را بشنو.
  علما انچنان دین را وارونه کرده اند که همه چیز شبهه برانگیز شده است … و این صرفا به دلیل سیاسی است نه به دلایل دینی … صرفا برای قدرت طلبی است … از همان ظهور اسلام که دین سیاسی شد همه چیز بهم ریخت … و به نام اسلام جنگها شروع شد که همگی خلاف آیات قران است … اینها خیلی راحت قابل اثبات است … اگر تخلفات علما را بخوانید متوجه میشوید که علما برای مقاصد سیاسی چگونه در انتخاب آیات تبعیض قائل شده اند … و صرفا آیه هایی را انتخاب کرده اند که با آنها بشود سرکوب کرد … البته وقتی میگویم علما منظورم فقط زمان ما نیست … از صدر اسلام آنانی که در صدر دین بوده اند به نوعی در انتخاب آیات تبعیض کرده اند و خیلی از آیات را با تفسیر تحریف کرده اند … و چنین است که امروز کشورهای اسلامی تبدیل شده است به زندان … و مسلمانان هم فکر میکنند اسلام همین احکام سرکوب گرانه است
  ما که در دین با موضوعات فردی مشکل نداریم … تا آنجایی که دین از رابطه فردی و شخصی با خدا صحبت میکنه کسی مشکلی نداره … مشکل از آنجا شروع میشود که دین سیاسی می شود … ببینید کسانی که دین را تفسیر میکنند در مسند قدرت هستند آیا ممکن است کسی که در راس قدرت است عادلانه دین را تفسیر کند ؟ چنین چیزی تقریبا ممکن نیست … چون اگر بخواهد عادلانه دین را تفسیر کند میشود حضرت علی که برای سالهای طولانی از قدرت سیاسی کنار گذاشته شد و از طرفی حتی یاران حضرت علی ایشان را حمایت نمیکردند چرا که در دین عادلانه سودی برای قدرتمندان نیست … اگر بخواهند عادل باشند یا قدرت را از دست میدهند یا اینکه صرفا خادم هستند و هیچ سودی به دست نمیاورند … بنابراین جبرا دین را به نوعی تفسیر میکنند که پشتیبان قدرت سیاسی باشد و قدرت آنها را برای سالهای طولانی تضمین کند و این اتفاق فقط در اسلام نیفتاده است …
  مثلا علمای یهودی یک تفسیر از تورات کردند و موضوع ارض موعود را پیش کشیدند و حتی مسیحی ها هم این را قبول دارند …. و همین تفسیر ساده باعث شد که امروز سرزمین فلسطین برای بیش از نیم قرن اشغال بشود و قدرت های مسیحی هم از انجایی که تفسیر یهودیان را قبول دارند از آنها پشتیبانی میکنند … بنابراین علمای دینی وقتی که در مسند قدرت هستند تفاسیر آنها موازی با قدرت است و فتواهای آنها به اقتضای سیاسی نه اجتماعی عوض میشود یا غلو میشود …
  در دین مسیحیت هم که ما جنگ های صلیبی را در کارنامه داریم … و تفاسیر بسیار خرافی روحانیان مسیحی که هنوز هم اگر با علمای مسیحی صحبت کنید می بینید اعتقادات خرافی بسیار بدتر از مسلمانان دارند حتی بسیار عامی تر … اما از انجایی که علمای مسیحی دیگر در راس قدرت سیاسی نیستند و کنار گذاشته شده اند زیاد کسی با آنها و نقد آنها کاری ندارد
  نيكى‏، -تنها- اين نيست كه -به هنگام نماز،- روىِ خود را به سوى مشرق و -يا- مغرب كنيدبلكه نيكى -و نيكوكار- كسى است كه به خدا، و روز رستاخيز ، و فرشتگان‏، و كتاب -آسمانى‏-، و پيامبران‏، ايمان آورده‏؛ و مال -خود- را، به خويشاوندان و يتيمان و مسكينان و واماندگان در راه و سائلان و بردگان‏، انفاق مى‏كند؛ نماز را برپا مى‏دارد و زكات را مى‏پردازد؛ و -همچنين‏- كسانى كه به عهد خود -به هنگامى كه عهد بستند-وفا مى‏كنند؛ و در برابر محروميتها و بيماريها و در ميدان جنگ‏، استقامت به خرج مى‏دهند؛ اينها كسانى هستند كه راست مى‏گويند؛ و -گفتارشان با اعتقادشان هماهنگ است‏؛- و اينها هستند پرهيزكاران‏! «17»

  بقره

  احکام مهم دینی در همین یک آیه خلاصه شده است اما چه کسی با این موضوعات مخالفت است ؟ چه کسی با کمک به یتیم و افراد بی بضاعت و ضعیف مخالف است ؟ آیا در این آیه حقوق بشر نقض میشود ؟
  پس مشکل این چیزها نیست مشکل از جایی شروع میشود که علما میخواهند جای خودشان را به عنوان یک قدرت سیاسی و مادی محکم کنند … بنابراین به جای اینکه وقت خود را بر این مباحث بگذارند و در اجرای این احکام … میایند ابتدا به موضوع جانشینی پیامبر می پردازند و البته محض رضای خدا این کار را نمیکنند … یعنی منظورشان این نیست که حق اولاد پیامبر در هزار و چهارصد سال پیش خورده شده و حالا ما میخواهیم حقشان را پس بگیریم … خیر …اینچنین نیست …. آنها در ابتدا نشان میدهند که منظورشان دفاع از مظلومیت فرزندان و بازماندگان پیامبر است … اما پس از اینکه چنین چیزی را اثبات کردند میخواهند بگویند که حالا ما هم ادامه همان ائمه و همان معصومان و همان سیستم هستیم …. و ما هم میخواهیم ادامه راه آنها را بدهیم … و برای ادامه راه آنها ابتدا باید قدرت سیاسی داشته باشیم و در راس باشیم … و حالا هم که به قدرت رسیده اند با هزار حدیث و روایت منتقدان را سرکوب میکنند تا این قدرت باقی بماند … آیا یکی از بزرگترین ارکان قران مبارزه با قدرتمندان نیست ؟ ایا حالا علما در راس قدرت نیستند |؟ ایا این قدرت یک دیکتاتوری نیست ؟ آیا اعمال علمای فعلی حداقل در کشور خودمان مطابق با آیات قرآن است ؟ صرفا در مجازاتها حداکثر سعی خود را میکنند که حتی از دین پیشی بگیرند اما در موارد دیگر کاملا چشم خود را بسته اند مثل اینکه قرآن فقط کتابی مجازاتی است
  حال راجع به گوشتهای حلال و حرام.
  در آيه 5:3 سوره مائده خداوند گوشت‌‌‌‌‌‌های حرام را بطور كامل شرح ميدهد و در تمام اين سوره‌‌ها ميفرمايد:

  اگر کسی ناچار شد خوردن همين گوشت‌‌های حرام برای آنها اشكالی ندارد.

  آيه 16:116 سوره نحل ميفرمايد:

  «كسانی كه افترا ميزنند و چيزهائی را كه خدا حرام نكرده حرام ميكنند رستگار نميشوند.»

  بايد گفت وای به دکاندارانی كه كار مردم را سخت كرده‌‌‌اند.

  امام باقر در حديث يكم صفحه 323 جلد 16 وسائل الشيعه ميفرمايد:

  «حرام فقط چيزهائی است كه خدا در قرآن حرام كرده
  سعید

 10. Anonymous Says:

  در مورد زبان عربی که گفته این زبان کاملترین است؟
  خود قرآن می گوید:
  هرگاه آن را قرآنى عجمى قرار مى‏داديم حتما مى‏گفتند: «چرا آياتش روشن نيست؟! قرآن عجمى از پيغمبرى عربى؟!» بگو: «اين (كتاب) براى كسانى كه ايمان آورده‏اند هدايت و درمان است; ولى كسانى كه ايمان نمى‏آورند، در گوشهايشان سنگينى است و گويى نابينا هستند و آن را نمى‏بينند; آنها (همچون كسانى هستند كه گوئى) از راه دور صدا زده مى‏شوند!» (44)
  فصلت
  و ما هيچ پيامبرى را جز به زبان قومش نفرستاديم تا [ بتواند به وسيله آن زبان ، پيام وحى را به روشنى ] براى آنان بيان كند . پس خدا هر كس را بخواهد [ به كيفر لجاجت و عنادش ] گمراه مي كند ، و هر كس را بخواهد ، هدايت مي نمايد ، و او تواناى شكست ناپذير و حكيم است .(4)
  تازيان بياباني که به فرموده خداوند پست ترين مردم و کافر ترين و دور و ترين مردم و نفهم ترين نسبت به دين خدا هستند….

  الاعراب اشد کفرا و نفاقا و اجدروا ان لا يعلم ……… (سوره توبه آيه 97)

  و در جاهاي ديگر قرآن مانند سوره شعرا و… بر اين مطلب تاکيد شده است.

  راستي چگونه ممکن است (به فرموده قرآن ) مردمي پست ترين باشند ولي زبانشان کاملترين؟!
  به نظر من خداوند مي خواسته قدرت و عظمت خود را نشان دهد که کتاب موزون و معجزه کلام الهي خود را در قالب اين زبان ناقص نازل فرموده است. (يعني از پست ترين مصالح بهترين چيز ممکن را ساخته)

  همانگونه که دين اسلام را در بين پست ترين مردم روي زمين معرفي نموده. از طرفي به فرموده خداوند ( در سوره شعرا آيات 197 تا 202 )اگر اسلام بر ملتي غير عرب نازل مي شد آنها به علت تعصبات کور تازيانه خود آنرا قبول نمي کردند و تنها ملت اينچنين بدوی در کره زمين هستند
  من تارنماهای مختلفی معرفی کردم که آنها را نخواندهای.
  برادر من تو به سخنان من گوش نمی دهی بعد من را متهم می کنی.
  سعید

 11. Iliad Says:

  مانی عزیزم
  وقتی متوجه رفع ِ مشکل حاج آقای باکس نت شدم اون کامنت رو حذف کردم
  .
  هرچی گشتم ایمیلت رو پیدا نکردم
  لطف کن یک میل به این آدرس به من بده Sunscrit@live.com

  خرد نگه دارت

 12. na Says:

  پيغمبر عربي? با قران عربي? براي عجم???
  عجم هم اين حق را دارد که بپرسد چرا پيامبر عربي براي عجم?. اسلام براي تازي آمده و نه براي من و تو.

  عجب دلايلي… کم مونده بگي محمد ايرانيه!

  سعيد… من تمام تازينامه رو خوندم,از حفظش نيستم ولي خوندمش و برام کافي بود.
  ولي هيچکدام از اين حديثها را قبول ندارم.
  حديث يعني ,يا دروغ يا راست.
  در سوره شعرا چرا بايد الله بين بندهاش تبعيض بذاره و بخاطر يک مشت عرب کودن وحشي پيامبرش رو از ميون اونها انتخاب کنه.
  ببين عزيز اينها همش بهانه ست.
  اينهمه به خودت تلقين نکن که به راه راست هدايت شدي. تو که بدون تعصب راجع به دينت صحبت مي کني چرا دينت را کردي بت?
  وجدان برايت کافي نيست. حتمان بايد مرده پرست بود و دعا و نيايش و گريه و زاري کرد?
  حتما بايد قران به من دستور بده چه گوشتي اجازه دارم بخورم?
  قران مثل يک ساختمون ميمونه که 1400 سال پيش ساخته شده و اکنون در حال ريزشه و بايد بزودي تامير بشه.برده داري گذشت.. گردن زدن و بکش بکش گذشت.. چهار تا سنگ رو هم گذاشتن و به اسم خانه ي خدا دکون وا کردن گذشت…گريه و زاري سر گور تازيان گذشت.
  اگر اسلام از تو آدم خوب و خيري ساخته من به تو واسلامت تبريک ميگم.ولي اين شامل همه نميشه.
  من احتياجي به اسلام نداشتم.وجدانم از من کسي رو ساخت که آزارش به کسي نميرسد و شکم تعداد زيادي کودک يتيم و بينوا رو سير ميکنه بدون انتظار از پاداش. اگر هم تا ابد حديث و ايه بفرستي به اعتقادات خودم پايبند خواهم ماند
  ——————————-.
  اين ح.اسلاميست که به ما تهمت زدن را آموخته.

  يا حق

 13. Anonymous Says:

  na عزیز
  من فکر می کنم که تو کامنتهای من را خوب نمی خوانی. من سعی نکردم تو را به اسلام دعوت کنم فقط خواستم که برخی حقایق را بر تو روشن کنم و بگویم که اسلام واقعی اینی نیست که الان می بینی. من دم از کشتار و سنگسار زدم؟
  من در کامنت قبلی خودم یکسری حقایق را نوشتمولی تو توجه نمی کنی. من نمی خواهم کسی را به دین دعوت کنم هر کس حق دارد که راه خود را انتخاب کند. به تعداد انسانها راه برای رسیدن به خدا هست. به نظر من مهم
  پایبندی به اصول اخلاقی و انسانی است. مگر در یهود و مسیحیت انسان دزد قاتل و جنایتکار نداریم؟
  ناراحتیمن این است که شما یک طرفه به قاضی می روید کارهای زشت یکسری مسلمان اسمی را به دین نسبت می دهید.
  در مورد محمد هم مدارکی وجود دارد که او اصالتا عرب نیست و در مقاله ای خواندم که او حتی می تواند ایرانی باشد.نا بر این می گویم که امید وارم روزی حقایق بر مردم مشخص شود.
  سعید

 14. na Says:

  آقا سعيد
  کامنتهاي تو را با دقت خواندم سوال اين است آيا تو هم کامنتهاي مرا با دقت خواندي?
  اگرمحمد بچه ي محلمون هم باشه برام فرقي نميکنه.

  براي من جالبه که چرا تو انرژيت رو صرف تبليغ عليه نظام نميکني?من و امثال من خطر آنچناني براي مذهب تو نيستيم ولي اين جنايتکاران حزب الله يي ,دين و ايمون همين سه چهارتايي مثل تو رو ازتون ميگيرند.
  همين ح. اسلامي خودش جاسوس آمريکا و انگليسه. صدقه سر آخوندها پاي آمريکايي و انگليسيها که هيچ,فرانسويها هم لنگر خودشون را در خليج پارس انداختند. صدقه سر آخوندها آمريکا توانست ميلياردها دلار اسلحه به تازيان بفروشد.
  تو ميخواي بحثمون مذهبي بمونه و سياسي نشه ولي همونطوري که گفتي مذهب که سياسي شد ديگه مذهبي در کار نيست. در حال حاظر هر دو به هم ربط دارن.
  از همه بدتر کساني مثل عبادي و گنجي و غيره که به بقاي اين حکومت کمک ميکنند. اينها دشمن تو هستند نه من و امثال من و فاضلي و غيره.
  ميخواهي بگي مثلا آفاي فاضلي بي سواده و مزخرف ميگه?پس بگو,هيچ اشکالي نداره اين ديد تو هست. ولي بذار ديگرون خودشون قضاوت کنند.
  قرآن هم به همه زبوني نوشته شده همه ميتونن خودشون بخونن و تفسيرش رو هم بذار به عهده ي خواننده.الله قرآن رو از طريق محمد به دست تازيان رسونده و بقيه ش دست خودشونه.شما هم احتياج به صد تا امام و هزار امام زاده و طلبه نداريد که اين کتاب رو تفسير کنه چون وگرنه يک کلاغ چهل کلاغ ميشه.
  راجع به سرزمين موعود نوشتي. اين مطلب هم در قرآن بهش اشاره شده ولي وقتي قرآن چکيده اي از توراته پس تعجبي درش نيست.بذار مشکل ديگران مشکل خودشدن باشه من و تو و ايران مشکلهاي سختتري داريم.برادران مسلمان تو در ايران به کمک تو بيشتر احتياج دارن تا برادران فلسطيني که منو تو رو نجس ميدونن و فقط چشم به پول نفتت دوختند.
  همين استکبار جهاني که آمريکا باشه تو رو مجبور کرده مال و منالت رو حيف ميل يک مشت طمعخوم عرب بکني.22 کشور عربي وجود دارن بذار اونها لنگ خودشون رو جر بدن.
  و اما دين يهود و مسيحي:
  اي سعيد :بخوان اين کامنتهاي مرا…بخوان
  همين دين يهود و مسيح بود که ضمينه را براي آمدن دين تو هموار کرد. سنگسار و حجاب از دين يهود است.ميدوني چقدر آدم
  به فرمان کشيشها به اسم مسيح کشته شدند?
  مشکل اسلام نيست مشکل اساسي در همي اديان است. من مثل آدامس به اسلام نچسپيدم.اگر مسيحي بودي که راجع به اسلام باهات صحبت نميکردم.
  مشکل من با دين اين است که به نام او خون ريخته ميشود. اگر ما اسلحه نداشيم صدام ما را به زانو در مي آورد پس خوب شد بمب و تفنگ داشتيم سرباز عراقي بکشيم تا کشته نشويم يعني اسلحه هم خوبه هم بده و بستگي به استفادش داره?
  من ميگم حالا که اسلحه ازش سو استفاده ميشه,نباشه بهتره. شايداين مثال دليل محکمي به اين نباشه که حالا که عده ي زيادي از دين سو استفاده ميکنند دين نباشه بهتره ولي اين ديد شخصي منه.
  تو ميکي که پايبند به اصول اخلاقي و انساني هستي و تا اينجا باهات کاملا موافقم,من هم هستم, ولي تو به اصول ديني مذهبي هم پايبندي ولي من نه
  .
  دوست دارم ديد تو را براي آينده ي ايران بدانم.
  در ايران آينده چه چيز بايد آزاد و چه چيز بايد ممنوع باشد?
  ولي مجبور به جواب دادن نيستي.در ضمن من هم تشنه ي حقيقتم

 15. Anonymous Says:

  مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با ابراز نگرانی از افزايش ورود دختران به دانشگاه و موسسات آموزش عالی به مقامات حکومت ايران هشدار داد که بايد جلوی روند رو به گسترش ورود دختران به دانشگاه گرفته شود.

  سرپرست وزارت آموزش و پرورش نيز روز دوشنبه « يکسان سازی آموزش دختران و پسران را دستاورد تحميلی استعمار» خواند.

  اين اولين بار نيست که مقامات حکومتی در ايران از گسترش حضور زنان ابراز نگرانی می کنند اما صريح ترين اظهاراتی است که از سوی مقامات و نهادهای جمهوری اسلامی ابراز می شود.

  هشدار نسبت به تحصيل عالی دختران

  مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه، ۱۵ بهمن، با انتشار گزارشی که خود آن را گزارشی «هشدار دهنده» ناميده است خواستار اعمال محدوديت هايی برای ورود دختران و زنان به دانشگاه های کشور شد.

 16. Anonymous Says:

  سازمان ديده بان حقوق بشر، از گروه های مدافع حقوق بشر مستقر در نيويورک از آيت الله محمود هاشمی شاهرودی، رييس قوه قضاييه جمهوری اسلامی ايران خواست تا احکام سنگسار سه متهم را که اخيرا صادر شده است، لغو کند.

  در دو هفته اخير، دو خواهر با نام های زهره و آذر کبيری نيت و مردی به نام عبدالله فريور – يک معلم موسيقی در شمال ايران – به سنگسار محکوم شده اند.

 17. Ardalan Says:

  salam. agha merci az inke in hame ba fahm hasti. are hagh ba toe va hame midoonim ke in eslam kasif yek dine taghalobi ba noondooni baraye akhoondhast.
  harki narahate mitoone biyad nardeboon bezare az tokhmet bere balla ….!
  bale zate eslam kasife va hich kas nemitoone monkere in zat beshe.
  zende bashi va movafagh

 18. Mani Says:


  اردلان عزيزم
  درود بر تو گل پسر
  باعث افتخارم است كه مخاطبينی مثل تو دارم عزيزم
  مطمئن باش هرچقدر هم تهديدم كنند اين راه را ادامه ميدهم
  پاينده باشی پسر گل

 19. na Says:

  آن شیخ که خوش ظاهر و لبخند به لب بود ……. اصلاح‌طلب بود
  وانکس که فریبـــــــا و ریاکار و جلب بود ……. اصلاح‌طلب بود

  آنکس که به دانشکده‌ها وعده‌ی خوش داد؛ ……. دستور بکش داد!
  وانکس که سر وعده‌اش از بیخ عرب بود ……. اصلاح‌طلب بود

  آن شخص که مرثیه‌ی جلاد اوین خواند ……… این بود، همین خواند!
  وان شخص که از هر دو فروهر به غضب بود ……. اصلاح‌طلب بود

  میگفت که تعقیب کند هرچه که جانی‌ست ……… گفتند تبانی‌ست!
  مالیده شدن را خودش البته سبب بود ……. اصلاح‌طلب بود

  میگفت سر شب ز تسامح، ز تساهل ……… وز صبر و تحمل
  فرمانده زندان اوین، آخرشب بود! ……. اصلاح‌طلب بود

  دیدم که عبای تن او تور سفید است! ……. این مکر جدید است
  انگار که دعوت به شب عیش و طرب بود! ……. اصلاح‌طلب بود

  معقول از آن پیش که آید سر قدرت ………. میداشت مروت
  گویند که اهل نظر و اهل ادب بود ……. اصلاح‌طلب بود

  خوش می‌پلکد باز درین گوشه و آن سو …….. احسنت به این رو
  البته از آخوند سماجت نه عجب بود ……. اصلاح‌طلب بود

 20. Iliad Says:

  نوید جان
  این شگفت سروده ای بود
  چه واضح و پر معنا
  حدس می زنم از شاعران ِ گم نام ِ مان باشد
  اینطور نیست ؟

 21. na Says:

  ازهادي خرسندي هست,ايلياد جان.اين شعر هم از ايشونه

  خاک عالم بر سرم
  —————————————
  انقلابی کردم و شد غرق ماتم کشورم ——— خاک عالم بر سرم
  تازه فهمیدم بلانسبت که خیلی هم خرم ——– خاک عالم بر سرم

  همچو مرغی پر کشیدم از قفس، جان خودم! —- حال آسوده شدم!!
  هم قفس شد تنگتر، هم کنده شد بال و پرم! —— خاک عالم بر سرم

  حکم کردندم بگویم «مرگ بر شاه» آن زمان ….. گفتم و کردم فغان
  شاه مرد و من به مرگ خویشتن هم حاضرم! ….. خاک عالم بر سرم

  حکم کردندم بگو «الله اکبر» روی بام …… رفتم و گفتم مدام
  حال بی «الله» مانده، زیر بار اکبرم! …… خاک عالم بر سرم

  گفت آقا: «ضد آمریکا» بده دائم شعار ……….. هی زدم آنرا هوار
  خود به آمريکا يواشي گفت: «لاکن نوکرم!» … خاک عالم بر سرم

  عده‌ای قاتل، رئیس‌جمهور یا رهبر شدند ….. صاحب کشور شدند
  این میان من ملتم یا امتم یا منترم! ……… خاک عالم بر سرم

  چون رئیس‌جمهور را بینم، بیفتم در عذاب ….. میکنم خود را خراب
  همچنین زهره‌ترک از دیدن آن رهبرم ……. خاک عالم بر سرم

  مالک ِ‌ پائین اندامم، فقیه حاضر است …………. چارچشمی ناظر است
  هم به شورتم کار دارد، هم به وضع بسترم ………. خاک عالم بر سرم

  گفته آقا عشقبازی نیست بعد از این مجاز ………… من که دارم اعتراض
  پس تحصن کرده‌ام زیر پتو با دلبرم! ………….. خاک عالم بر سرم

  ای که پرسی روزگارم غرق وحشت یا غم است؟ .. وحشت و غم باهم است
  خشتک خیسم ببین، بنگر به چشمان ترم ………… خاک عالم بر سرم

  http://www.asgharagha.com/

 22. Anonymous Says:

  پذيرايي دولتي از ملت گرسنه همیشه در صحنه در تظاهرات 22 بهمن ،گزارش

  تصويري

  ایران ب ب ب

  تظاهرات ديروز ايران در بيست و نهمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي، نسبت به هر سال دو ويژگي جالب توجه ‏داشت: حضور سازمان انرژي اتمي و پذيرايي شايان دولتي.‏

  در مسير اين راهپيمايي ها، در نقاط مختلف کشور، هم سازمان انرژي اتمي و هم ديگر مراجع دولتي، به توزيع غذا ‏پرداختند و به همين علت در بسياري از مناطق، هجوم مردمي که براي گرفتن غذا از سر و کول هم بالا مي رفتند، توجه ‏بسياري از ناظران را جلب کرد. الهام اويسي، از همکاران روز در تهران، خوانندگان روز را به تماشاي اين صحنه ها ‏فراخوانده است.

  https://iranbbb.org/19424.htm

 23. Iliad Says:

  نوید جان
  مقسی
  واقعن خواندنی بود
  لذت بردم ، خیلی زیاد
  .
  .
  مانی جان کجایی عزیزم؟
  برای بیدار کردن این ملت ِ خوب آلود زیاد بی خوابی کشیدی , نه ؟

  خرد راه ِ تان

 24. na Says:

  چاپ مجدد کاریکاتور محمد عرب در یازده روزنامه دانمارکی
  به گزارش خبرگزاری فرانسه از کپنهاگ، یازده روزنامه دانمارکی امروز در واکنش به تلاش تروریستهای اسلامی برای ترور یکی از کاریکاتوریستهای این کشور، یک کاریکاتور جنجال براگیز متعلق به او را دو باره منتشر کردند.
  bravo

 25. Iliad Says:

  آفرین به این هم دلی
  هم فکری
  و
  هم زبانی

 26. na Says:

  شوربختانه چنين هم دلی
  هم فکری
  و
  هم زبانی
  در بين مردم ايران کم وجود داره

 27. na Says:

  برای لغو سنگسار دو زن تلاش کنيد، کميته دانشجويی گزارشگران حقوق بشر

  سنگسار/ شرمتان باد

  پرتابِ سنگ های بیرحمی
  با ناله های جگر سوز
  در دشت های بیکران وطن
  کولاک می کند.
  زنان سنگسار می شوند.
  شرمتان باد

  پِژواک ضجه های شقاوت
  یاد نازیهای جانی را
  با کوره های آدم سوزی
  زنده می کند.
  مردان سنگسار می شوند.
  شرمتان باد

  ندبه ی دختران ِمعصوم
  شیون ِ پسران ِمحروم
  زیر پرتاب سنگ ها
  غوغا می کند.
  جوانان سنگسار می شوند.
  ننگتان باد

  خون های گرم سرخ فام
  تهِ گودال ها جاری می شوند.
  در دادگاهها، یاسای چنگیزی
  بیداد می کند.
  زنان سنگسار می شوند.
  شرمتان باد

  پرویز داورپناه
  بهمن ماه ۱٣٨۶

 28. Iliad Says:

  مانی ِ خوبم
  می گم بهتر نیست با هم شروع کنیم داخل این کتاب دعاها رو بگردیم ، شاید یه دعایی پیدا کردیم که با خوندنش باکس نت بی خیال ِ مانی بشه و روز به روز به فضای رایگانش افزوده کنه ؟
  .
  .
  من بعضی هاشو امتحان کردم ها جواب می ده (!)
  به روح ِ روح الله سوگند
  .
  .
  پاینده باشی

 29. Iliad Says:

  Sunscrit@Live.com

 30. mina Says:

  salam.
  har az gahi be bloget sar mizanam, dar haghighat vase inke khili chiza vasam roshan beshe ama har chi mikhonam nesbat be isalam va mosalmoon bodanam moteasebtar misham va imanam ghavitar chon khili harfatoon khande dare bekhoda, ye jor ahmaghanast,
  in shoma ha nabodid ke shoaar midadid din az siyasat jodast chera hala hame chiyo ghati mikonid, hokomate iran dorost nist dalil bar in nemishe ke eslam nisto ghalate o az in harfa,
  midoni aslan harfat ghanam nemikone, nemidonam vaghean nemidonam inayi ke movafeghan bahat ya khode to che aghli darid, tohin nabashe ama harfatooon varede aghlan nemishe vase esbate harfatoon dalayele maskhare miyarid ke man be ye bache mosalmone 7 sale ham begam beheshooon mikhande, dar vaghean site shoma vase bi din hast , inayi ke mosalmonan rametoon nemishan, man hameye inayai ke didam omadan inja va bahatoon movafeghan az hamon dam bi din bodan bekhatere harfaye shoma nabode.
  pas hala ke kari ro az pish nemibari, na kasi ro be rahe khodet miyari, na kasi ro kharej mikoni,bkhiyall be zendegit beres, dardesar mikhay chi kar, mage bikari, harfayi ke khodet ye mosht janevar mesle khodet ghabol darano hey tekrar koni,
  moteasefam vaseye to va amsale to.
  khoda hodayatet kone, jedan vasatoon doa mikonam.

 31. Mani Says:


  مينای عزيز
  ممنون از اينكه نظر دادين
  آماری كه من از مخاطبانم توی اين چهارسال گرفتم چيز ديگه ای رو نشون ميده . خيلی از جوونا بودند كه به من گفتند كه اولين جرقه توی همين سايت براشون زده شده.درحاليكه بعضياشون اوائل به من بدوبيراه ميگفتند.

  ولی من هيچوقت نگفتم به زور بياييد اينا رو قبول كنيد.نميدونم چرا شما اينطور استنباط كردين. من اين مطالب رو در اختيار همنسل های خودم و نسل های آينده قرار ميدم كه بخوانند و خودشون تصميم بگيرند. خودشون! نه من!
  اگه من بخوام بگم همه بايد مثل من بشند كه منم ميشم يه ديكتاتور !
  به هرحال اميدوارم بازم با ما همراه باشيد

 32. Anonymous Says:

  جون ننتون دست از سر این BOX.Net بردارید این لینکها بیشتر از دو سه روز کار نمی کنه. سرعتش هم کمه و ایراد زیاد داره. اگه میشه تو رپید شیر یا حاهای دیگه بذارید فایلهای اولیه اصلا در دسترس نیستند.

 33. na Says:

  هفته نام «صبح صادق» ناشر افکار سپاه پاسداران نیز در شماره روز گذشته (دوشنبه) خود نوشت: طبق آیات قرآن مجید، با گذشت ماه محرم باید به کشتن «کافران» پرداخت. رهبران جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر و به ویژه از هنگام انتخاب (انتصاب؟) محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری یهودیان اسرائیل و همچنین مسیحیان اروپا و آمریکا را بارها «کافر» لقب داده اند. آیت الله خمینی نیز چندین بار در سخنرانیهای مذهبی خود گفته بود که یهودیان و مسیحیان امروز جعلی هستند و نباید آنان را پیروان راستین حضرت موسی و حضرت عیسی دانست.

 34. Anonymous Says:

  http://fr.youtube.com/watch?v=Vd0OXGlGu_s

 35. na Says:

  ماني عزيز
  من مطمعن هستم اکثر افرادي که با وجود خواندن و شنيدن مطالبي که در بلوگ تو وجود داره ادعا ي تحکيم ايمانشون ميکنند همان افرادي هستند که از همان آغاز هيچ ايماني به اين خرافات نداشتند.
  فقط ترس از ازبين رفتن هويت خود و بيهوده بودن گريه و زاري و گرسنگي کشيدن در بعضي ماه ها و غيرو را دارند.
  فقط همين بچه مسلمون هفت ساله با عقل ناقصش ميتونه به اينهمه خرافات پايبند باشه. شوستشوي مغزي در همين سن آغاز ميشه.
  کسي هم که بهت ميگه تو که کاري رو از پيش نميبري پس بي خيالش,درد سر ميخواي چي کار و و و همين شخص داره اعتراف ميکنه که کار تو پايه ي اين خرافات رو به لرزه در آورده و در صداش و نوشته هاش ترسي از آگاه شدن ايرانيان به گوش و به چشم ميخوره.
  به راهت ادامه بده چون خيلي خريدار داري و داري چشم دشمن رو کور ميکني.
  با سپاس از تو

 36. Mani Says:


  نويد جون
  من بخاطر نسل جوونمون احساس مسئوليت ميكنم و بخاطر گل روی جوونای عزيز كشورمون به اين راحتيا دست برنميدارم وجود افرادی مثل تو به من انرژی ميده

  ديگه من عادت دارم به بعضی از كم لطفيها
  :*

 37. na Says:

  وقتي حسينبن سعيد, منظور همين حسين پسر سعيد(بارک حسين اباما) پرزيدنت ايالات متحده ي اسلامي آمريکا شد,پرچم لا الاه اللله هم در واشنگتن به احتزاز در مياد و با دوستان جديد مثل ايران سوريه و ک.شمالي و دوستان عرب که در مرز افغانستان و پاکستان گير کردند , در کنار هم با فرهنگ دمکراتهايي مثل حجتلاسلام اباما و سکينه کلينتن با صفا و صميميت زندگي ميکنيم.

 38. Anonymous Says:

  salam man fek mikonam in aghaye fazeli bejaye inke ba fahme zaeifesh az ghoran bere ghashang ghorano bekhone ke in hame charandiat tahvile khalgholah nade man fek mikonam agar in agha vaghean rast mige biad ba mane javone sade be ghole khodesh gosfand!!!! robero sohbat kone va man javabe tak take in masaelo bein site link bedam ta khanande khodesh hamaro ghezavat kone va ye tarafe be ghazi raftan nabashe

 39. na Says:

  salam man fek mikonam …..man fek mikonam agar
  akhar nafahmidam manzoore in fard cheeye?…man fekr mikonam ya man fek mikonam?

  mani jan

  in aghaye fazeli hesabi zade be hadadf!

  oonjaye kheyliha dare missoze :-)))

  agar bahs bahse savad va fahme,beefahmtarin va bessavadtarin shakhs hammon khomeini dajjal bood va albate tamami havadaranesh!

 40. sina Says:

  سلام خیلی خوب خوب نوشتی
  به وبلاگ من یه سر بزن . اگه سر زدی ممنون می شم در قسمت خبرنامه عضو بشی . پس یادت نره منتظرتم.

 41. sina Says:

  سلام خیلی خوب خوب نوشتی
  به وبلاگ من یه سر بزن . اگه سر زدی ممنون می شم در قسمت خبرنامه عضو بشی . پس یادت نره منتظرتم.
  وبلاگ من: afzal-hacker.blogfa.com

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s


%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: