Islam Story

تاريخ سانسور نشده اسلام
By: Reza Fazeli

يك مشت گدای عرب از راه رسيدند… در ميهن پررونق ما خانه گزيدند
با روضه و با روزه در اين باغ پراز گل… چون گاو دويدند و چريدند و خزيدند

عكس منتسب به پيامبر اسلام
وقت آن رسيده كه ماجرای واقعی پيدايش اسلام را از ابتدا با مدارك تاريخی بشنويم. اين فايلهای شنيدنی شامل مطالب مستندی است كه يك عمر از ما پنهان نگاه داشته اند. سعی شده كه در اين فايلها بيشتر به نكات سانسور شده پرداخته شود .
ازهمگی شما خوانندگان عزيز خواهش ميكنم كه فايلهای صوتی اين پست را كه بسيار بسيار از نظر تاريخي ارزشمند و شنيدنی است در ميان دوستان متعصب مسلمان خود پخش كنيد و اطمينان داشته باشيد كه شنيدن فايلهای زير در بيداری هم ميهنانتان بسيار بسيار موثر خواهد بود…
.
قسمت اول : ماجرای عام الفيل از نظر تاريخی – رضا فاضلی
.
.
قسمت دوم: پدربزرگ های پيامبر اسلام و شجره نامه ايشان- رضا فاضلی

.
.
قسمت سوم: تولد پيامبر ، ماجرای «شرح صدر» و ازدواج رضا فاضلی
.
( در اينجا مشخص ميشود كه مقدمات پيامبر شدن محمد چگونه فراهم ميگردد.)
.
.
قسمت چهارم : ادعای پيامبری ،هجرت و ماجراي «نخله» – رضا فاضلی
.
( در اينجا مشخص خواهد شد كه با يك خدعه از سوی رسول خدا اسلام چگونه قدرت گرفت)
.
.
قسمت پنجم: جنگ بدر – رضا فاضلی
.
(در اينجا خواهيم ديد نزول‌ آيات مربوط به غنائم جنگی چگونه نقطه عطف اسلام شد و عربها يكی پس از ديگری به چه دليل از آن پس شروع به اسلام آوردن كردند…)
.
.
قسمت ششم: جنگ احد و خندق – رضا فاضلی
.
.
قسمت هفتم : كشتار يهوديان بنی قريظه رضا فاضلی
.
چهره واقعی پيامبر و چهره واقعی اسلام را در اين فايل در خواهيد يافت بخصوص به مرگ آن قهرمان زن توجه كنيد تا به احساس مردم آن زمان در مورد اسلام پی‌ببريد. ببينيد كه آيا به ياد خمينی نميافتيد؟
.
قسمت هشتم: صلح حديبيه و نارضايتی مسلمين-رضا فاضلی
.
.
.
قسمت نهم : فتح خيبر – رضا فاضلی
(كشتار بيرحمانه اهالی خيبر و زفاف پيامبر با يكی از غنائم بنام صفيه كه شوهر،برادر و پدرش در همان روز به دست مسلمين كشته شده بودند)
.
.
قسمت دهم: چند كشتار ديگر و فتــح مكه- رضا فاضلی
.
حمله پيامبر به يكی دو قبيله ديگر و ماجرای شهوت سوزان رسول به يكی از غنائم زيباروی بنام جويره! و سرانجام فتح مكه كه به راحتی و بدون خونريزی صورت گرفت و بهمين دليل پيامبر برخلاف هميشه اينبار چون خودش هم اهل همانجا بود نه تنهاآداب و رسوم آنجاراتغييرنداد بلكه آداب و رسوم آنجارا جزو اصول وفروع دين قرار داد!
.
.
قسمت يازدهم: روزهای مرگ پيامبر و ماجراهای شنيدنی آن-رضافاضلی
.
قسمت دوازدهم: زنان پيامبر اسلام – رضا فاضلی
در اينجا كليه زنهای محمد و چگونگی آشنايی باآنهاراخواهيدشنيد تاببينيم كه آيااين كه هميشه به ماگفته ميشدكه پيامبر از روي ترحم! و به ناچار!!! اين زنهارا به عقدخوددرمياورد حقيقت داشته يا نه
زنهای نامبرده شده در اين فايل عبارتند از : ام ايمن ، خديجه ،‌ ام هانی ، سوده ، عايشه ، حفصه ، زينب ، ام سلمه ، ريحانه ، زينب بنت جحش ، جويره ، ام حبيبه ، صفيه ، ام كلثوم ، ميـــمـــونه ، ماريه ، ام شريف…

تازه اين افراد فقط زنهای عقدی پيامبر بوده اند و چندين برابر اين افراد، كنيز در حرمسرای پيامبر وجودداشته است …

.

قسمت سيزدهم: سقيفه بنی ساعده و خلافت ابوبكر-رضافاضلی
.
شروع دعواها سر جانشينی رسول و چگونگی انتخاب ابوبكر در سقيفه بنی ساعده و كارهای او از جمله بيرون كردن حضرت فاطمه از باغ فدك ،‌كشتار افراديكه در پی مرگ محمد شروع به خروج از اسلام كردند توسط خالدبن وليد و خونريزيها وجنايات وحشيانه خالدبن وليد
.

قسمت چهاردهم: جنگ با شام و آغاز خلافت عمر-رضافاضلی
.
شامل تشريح شخصيت عمر و بخصوص توصيف شنيدنی و سـكــســـی علامه مجلسی از عمر بن خطاب
.

قسمت پانزدهم: سلسله ساسانيان و عامل اصلی حمله اعراب- رضا فاضلی
.
در اينجا قسمتی از اشتباهات دولت ساسانی را خواهيد شنيد كه موجبات حمله اعراب را فراهم آورد از جمله ضعفی كه در برابر حملات جسته گريخته ابن حارثه نشان داده شد و باعث وقيح شدن اعراب گشت.در قسمت نوزدهم نيز دلايل پيروزی اعراب بطور كامل ريشه يابی خواهدشد.
.

قسمت شانزدهم: نبرد قادسيه و جزئيات رويدادهايش- رضا فاضلی
.
در اينجا ماجراهای اتفاق افتاده در قادسيه و دليل پيروزی لشكر كثيف اعراب را خواهيدشنيد
.

.

قسمت هفدهم: نامه نگاری بين عمربن خطاب و يزدگرد ساسانی- رضا فاضلی
.

پس از شكست قادسيه ، عمربن خطاب اين اجازه را بخود ميدهد كه به رسم محمد نامه ای به شاه ساسانی بنويسد و وی را به اسلام اجباری دعوت كرده و شرط و شروط احمقانه ای مطرح كند.در اينجا متن نامه عمر و متن پاسخ يزدگرد به وی را خواهيد شنيد.

.
.
قسمت هجدهم:تسخير تيسفون ( مدائن ) و غارتگريها و خونريزيهای اعراب از ايرانيها رضا فاضلی
.
عربهای نفرت آور بدستور عمر كه نامه نگاريش با يزدگرد بی نتيجه مانده بود مجددا حمله را ابنبار به تيسفون آغاز كردند و آنچنان وحشيانه خون ايرانیها را ريختند كه حتی شنيدن آن در اين فايل مطمئنا ناراحتتان خواهدكرد و علاوه بر آنچه كه از آثار تاريخيمان دزديدند (از جمله درفش كاويانی و فرش بهارستان و …كه مفصلا توضيح داده شده ) از آنجاييكه اين مسلمانان متعفن عرب و رهبر تهي مغزشان عمربن خطاب فقط قرآن را بعنوان كتاب ميشناختند هرچه كتاب از قرون گذشته در كتابخانه ها بود سوزاندند و كه دلايل اسلاميشان نيز در اين فايل آورده شده است.
.
.
قسمت نوزدهم:قتل يزدگرد و ريشه يابی آن ( مقايسه سقوط سلسله ساسانی و سلسله پهلوی) رضا فاضلی
.
يزدگردكه پس از سقوط تيسفون فراری و مورد خيانت بسيار واقع شد تااينكه سرانجام تنها ماند و بقتل رسيد. دليل حمايت ضعيف مردم از يزدگرد با دليل خيانت مردم به محمدرضا شاه در اين فايل مقايسه و نقش آخوندها در اين دو برهه تاريخی ايران ريشه يابی شده است كه بسيار شنيدنی است. بيدليل نيست كه ورود خمينی كثيف به ايران را قادسيه دوم يا حمله دوم اعراب ناميده اند.
( در پايان اين فايل دروغ بزرگ تاريخی در مورد دخترخيالی يزدگرد كه در واقع وجودخارجی نداشته فاش ميگردد. تاريخ نشان داده كه يزدگرد جوانی بود كه 6 ماه از به روی كارآمدنش توسط آخوندهای زرتشتی ميگذشت و حتی فرصت ازدواج نيافت چه برسد به داشتن دختری كه به سن ازدواج رسيده باشد كه بخواهد باامام حسين ازدواج كند!!!)
.
.
قسمت بيستم: ورود خونبار اسلام از شهری به شهر ديگر و ادامه قتل عام اسلامی تا فتح كامل ايران– رضا فاضلی
.
پس از سقوط تيسفون ، اعراب به شهرهای ديگر يكی پس از ديگری وارد شدند و هربار با مقاومت ايرانيان در برابر پذيرفتن اسلام روبرو و بنابراين مجبور به كشتن آنها ميشدند ودر بسياری از شهرها يك نفر را زنده نگذاشتند.به بركت اسلام ، جنازه ايرانيان زمين شهرها را فرش كرد و خواهيد شنيد كه چگونه فرماندهان عرب روی زمين خون راه مينداختند تا به سوگندشان عمل كرده باشند!
.
.

قسمت بيست و يكم : عشــره مبـشــره و ثروتهايشان!!!! رضا فاضلی

.

عشره مبشره به ده نفر از نزديكان پيامبر گفته ميشود كه بگفته خود پيامبر اين ده نفر يكراست به بهشت ميروند بهمين دليل كارنامه تك تك اين افراد دراينجا آورده شده است تا متوجه شويد كه اين ده نفر بهشتی چه افراد وارسته ای !!! بودند و چگونه بعضيهايشان به كشتن يكديگر اقدام كردند!

فقط ببينيد معيارهای پيغمبرتان چقدر جالب بوده است و طبق اين معيار ،‌ رفسنجانی هم قطعا يكراست به بهشت خواهد رفت!!
.

.
قسمت بيست و دوم : قتل عمَــــر و آغاز خلافت عثمان – رضا فاضلی

.
عمربن خطاب به دست يكی از ايرانيان شجاع بنام پيروز هلاك ميگردد كه در اينجا چگونگی اين ماجرا و روايات مربوط به آن آورده شده است.
.

.
قسمت بيست و سوم : قتل عثمان – رضا فاضلی

.

.
قسمت بيست و چهارم: 90سال خلافت امويان رضا فاضلی
.
ماجرای روی كار آمدن معاويه و فرستادن سردار وحشی اسلام ، حجاج بن يوسف به ايران و خونريزی و كشتار ايرانيان و تجاوز به بچه ها و زنان ايرانی در عهد امويان را و همينطور خراج گرفتن و مُهر كردن ايرانيها در شهرهای تسليم شده را خواهيد شنيد. در اين جهنم اسلامی ، ابومسلم خراسانی بر عليه اعراب به پا خاست كه نهايتا باعث برچيده شدن خلافت امويان شد.

قسمت بيست و پنجم: خلافت عباسيان و قتلهای زنجيره ای – رضا فاضلی
.
ابومسلم خراسانی( بهزادان) كه خودش باعث روی كار آمدن عباسيان شده بود خودش بدست دومين خليفه عباسی كشته ميشود و در پی آن قتلهای فجيع و بيرحمانه ای از سوی عباسيان بر ضد خاندان برمكی ( برامكه) كه در اصل ياور خلفای عباسی هم بوده اند آغاز ميشود كه بهتر است خودتان گوش كنيد.
.

قسمت بيست و ششم: قتلهای زنجيره ای دانشمندان و يزرگان ايرانی توسط عباسيان – رضا فاضلی
.
خاندان عباسی ‌درست مانند خمينی هر شخصيت برجسته ايرانی ای را كه باآنها همكاری كرده بود نهايتا كشت. دراين فايل ماجرای كشتن روزبه ( ابن مقفع ) ، منصور حلاج ، سرخسی ، لاهقی و ابن كيثان را آورده ايم. عامل بيشتر اين قتلهای زنجيره ای ،منصور خليفه عباسی بود كه از خونخوارترين خلفای اعراب محسوب ميشود.

قسمت بيست و هفتم : شورشهای‌ شجاعانه ايرانيان بر ضد اعراب درزمان عباسيان رضا فاضلی

.
پس از كشتن ابو مسلم، شورشهای زيادی از سوی ايرانيان درگوشه و كنار شروع شد وتاقرن چهارم ادامه يافت. بطوريكه در بسياری موارد اعراب را شديدا بستوه آوردند. از جمله «به آفريد» كه دينی مشابه زرتشت را بنيان نهاد ،»خَداش» كه پيرو مزدك بود ، «سنباد» كه از دوستان ابومسلم بود و به خونخواهی او برخاست، «استادسيس» كه يك سيستانی بود و لشكری در خراسان بر ضد خليفه عباسی به راه انداخت. «هشام بن حكم خراسانی»(المقنع) كه به تبعيت از ابومسلم و تبعيت از سياه جامگان، فرقه سپيدجامگان را براه انداخت كه اين جامه سپيد نشاندهنده اعتقاد و علاقه آنها به مانويان (پيروان مانی) بود.
.
.
قسمت بيست و هشتم : بابك خرمدين و نبردش با اعراب و جنگهای خرمدينان و مقاومت ايرانيان در سالهای بعد- رضا فاضلی
.
ماجرای قيام شجاعانه بابك خرمدين بر ضد اعراب كه بشدت اين قوم كثيف را به زانو درآورد اما در نهايت خيانت يك سردار ايرانی بنام «افشين» موجب شكست وی شد و ماجرای كشتن بابك با زجر توسط خليفه عباسی نشانگر اوج كينه و عقده اعراب در برابر ايرانيهای واقعی است.
بعداز بابك هم شخصی بنام «مازيار» به دنباله روی از او قيام كرد و اينبار هم ميبينيد كه باز يك ايرانی ديگر به وی خيانت كرد و او را به چنگال خليفه انداخت.
سرانجام همانطور كه خواهيدشنيد خود افشين هم بدست خليفه عباسی كشته ميشود ( درست مثل ياران خمينی كه به دست خود وی كشته شدند ) و خليفه متعغن عرب ( معتصم ) در يك روز به سه دختر بابك خرمدين ، مازيار و افشين كه هرسه باكره بودند تجاوز ميكند و اين فاجعه را تكميل ميفرمايد!!
ببينيد جانشينان محمد چه كثافتهايی بوده اند … فقط بشنويد و درس بگيريد…
در آخر اين فايل خلاصه ای از مقاومت مردم ايران در سالهای بعد از بابك را در برابر نفوذ اسلام خواهيد شنيد.

خوشحالم كه توانستم اين تاريخ سانسور نشده اسلام و ورودش به ايران را بصورت يك سری فايل صوتی كاملا مستند و معتبربا ذكر منبع از زبان آقای فاضلی عزيزم در اينجا قرار دهم تا نسل جوان بخواند و بداند كه ماجرا چه بوده است…

به اميد رهايی هرچه سريعتر از اين دين مبين!!!
Advertisements

57 پاسخ to “Islam Story”

 1. na Says:

  khetaab be mosalmanan:

  eslam bedoone sansoor mesle mikhist bedoone chakkosh!

  agar in «din» ba azadie afkar va edalat va ensandoonsti paaygozar mishood ke alaan dige eslami dar kaar nabood!

  kasaani ke az tarse jahannam ya az vadeye tookhalye behesht be in din rooyavardan(be zoor va ya beezoor) bedoonand ke omreshoon ro ghorbanie yek mosht khorafat va yek moshot yaghiie gerdan-zan mikonand.
  bidar beshid az in khaabe gheflat!
  ensane ensandoost,tabi at´doost va bakherad heechvaght aghlesho daste yek mostht afsanebaf nemide.

  be jaye inke yek mahe rooze begirid ve az sobh ta shab goshnegi bekeshid ,beravid 12 mah dar saal be gorosnegan komak konid ta anha gorosne namanand.
  khyal kardid gorosnegi bekeshid be behesht miravid?
  «kafarani» vojood darand ke be estelah «baradarane mosalmane» shoma noon o aab midan.shoma che kardid?
  agar ali o taghi o naghi roozi yek adad khorma meyl mifarmoodand aya shomaye mosalman ham haminkaar ro mikonid?
  kami fekr konid baád ghezavat konid.
  be ommide agahi har che beeshtare afkaar.

 2. Iliad Says:

  مانی خوبم
  درود
  فایل ها را دیشب گرفتم اما چون سرعت بسیار پایین بود پای پی-سی خوابم برد و … فکر کنم دانلود تا دم دم های صبح طول کشید اما به حتم ارزش اش رو داشته
  خیلی وقت بود فرصت آنلاین شدن کمتر پیدا می کردم
  تا اینکه کم کم آجرهای وبلاگ رو روی هم گذاشتم و آماده میزبانی شدم
  قالب کمی دیگه کار داره اما الان به تقریب همون چیزی شده که می خواستم
  باری
  سایت کاوه چه شده ؟ برای من باز نمیشه!

  از این که همیشه هستی خوشحال ام
  خرد نگه دارت
  quran 2007 ham shenidam dar rahe 😉

 3. Anonymous Says:

  Aziz,
  Moddati ast ke morattab be webloge to sar mizanam va jeddan haz mibaram. Lotfan be kare arzeshmandet edameh bedeh.

 4. Mani Says:

  ايلياد عزيزم شاگرد ولتر
  Welcome Back
  :*
  خيلي خوشحالم كه دوباره وبلاگت رو به راه انداختی
  كلي در انتظار بوديم همه
  راستي اين فايلها ادامه داره . تا بعداز حكومت عمروعثمان و جنگ قادسيه. دارم به تدريج ميگذارم يكي يكي

  دوست عزيزم كه اسمت رو ننوشته اي
  ازت خيلي سپاسگزارم عزيزم
  تا وقتي افرادي مثل تو به من انرژي ميدهيد مطمئن باش ادامه ميدهم
  اميدوارم هميشه همراه ما باشي

 5. Mani Says:


  راستي ايلياد جان سايت كاوه دو سه ماهه كه غير فعال شده و من خيلي نگران بودم كه سر خودش بلايي نياورده باشند اما خوشبختانه حدود يك ماه پيش به من ايميل زد و گفت در تدارك راه اندازي سايت جديديه
  نميدونم چرااين اتفاقا براي اينجورسايتها مرتب داره ميفته . سايت افشا هم همينطور شده و آرش آدرسشو تغيير داده به
  http://www.notobs.com

 6. iliad Says:

  :-)انشاالله که خیره

  مانی خوبم
  مدیریت این نوع سایت ها همیشه با
  دغدغه هایی همراه هست
  اما همین که شنیدم مشکلی نیست و اوضاع روبه راهه خودش مایه ی شادمانیه
  فایل های تازه رو هم گرفتم , سپاس

  پیروز باشی

 7. iliad Says:

  Rasti
  az Lotfi ke dari mamnonam (heyf ke blogspot ejazeye darj e gol nemide)
  🙂

 8. رزیتا Says:

  نامه ای به ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران جناب آقای دکتر احمدی نژاد:
  احتراما اینجانب رزیتا _____، فرزند مجید،متولد __/_/64 به شماره شناسنامة ____، ساکن اصفهان از اقلیت دینی بهائی می باشم . من بعد از چندین سال حسرت حضور در دانشگاه بالاخره اجازه ورود در آن را در سال جاری یافتم. اما بعد از حضور چندین هفته ای در کلاس ها به علت مذهبم اخراج شدم…

 9. Mani Says:


  ايلياد نازنينم
  ممنونم از اينهمه محبتت عزيزم
  تو خودت گل هستي نياز به درج گل ديگه اي نيست
  :*

  رزيتا جان
  من واقعا متاسفم
  نميدونم چي بگم اي كاش كاري از دستم برميومد و ميتونستم جلوي اين متعصبين مذهبي رو بگيرم
  ما داريم تاوان بيخردي نسل پدرومادرمان را پس ميدهيم. اميدوارم ما براي نسلهاي بعدي پايه گذار دنياي بهتري باشيم

 10. Iliad Says:

  سپاس مانی را برای استقرار (آپ لود) بسته های گویا(فایل های صوتی) تازه در وبلاگ

  خرد راه ات باد

 11. Mani Says:


  ايلياد نازنينم
  سپاس از تو كه انقدر محبت داری.
  سعي ميكنم اين پست يك مرجع خوب برای معرفی به مرتجعين و متعصبين مذهبی باشه و به زودي به خلافت امويان ميرسيم
  پاينده باشی عزيزم

 12. آزاد اندیش Says:

  مانی عزیز با درود به شما…متاسفانه من موفق به دانلود از باکس نت نمی شوم اگر ممکن است این فایلها را در چند سرور مختلف آپلود کنید تا امکان هر کدامش که میسر شد از آن دانلود کنیم …البته من برنامه های آقای رضا فاضلی را می بینم اما جهت انتشار این برنامه ها نیاز به فایلهای آماده شما دارم …موفق باشی و لطفا منو راهنمایی کن

 13. Mani Says:


  آزاد اندیش عزیزم
  تا دوروز دیگر یعنی اول ماه میلادی آینده دوباره قادر به دانلود این فایلها خواهید بود.
  ظرفیت 18 گیگابایت دانلود این ماه تکمیل شده. البته این جای خوشحالی داره که انقدر استقبال میشه از فایلها. ولی خب این باعث میشه من روزهای آخر ماه شرمنده شما عزیزان میشم.

 14. meysam Says:

  salam
  az webloge besyar zibaton mamnonam
  va albate matalebe besyar jaleb
  omidvaram ke hamin jor edame bedid

  moshkele asli download dar file ha hast az box.net khaheshan site upload ro avaz konid chon kheili ha mesle man moshkel daran

  movafagh bashid
  zende bad iran va irani

 15. Mani Says:


  ميثم جان ممنونم از لطفت

  واقعا تعجب ميكنمكه چرا باكس نت اين ماه با تاخير داره پهناي باند رو ريست ميكنه. چون اول هرماه ميلادي بايد اكانت ها رو ريست كنه تا دوباره 18 گيگابايت بشه دانلود كرد. اما اين ماه بااينكه سه روز از اول ماه گذشته هنوز ريست نكردن
  😦
  اگر اين مسئله ادامه پيدا كنه حتما سايت آپلودم رو عوض ميكنم
  مدتها بود كه چنين اتفاقي نيفتاده بود

 16. Anonymous Says:

  ba slam manham moshkel download daram , be bux.net e-mail zadam , goft :
  suggest webmaster they could «UPGRADE» their account in order to acquire «UNLIMITED»
  bandwidth.

 17. آزاد اندیش Says:

  مانی عزیز با درود مجدد …همانطور که قبلا نیز گفتم و سایر دوستان نیز گفته اند امکان دانلود میسر نیست و این یعنی به نتیجه نرسیدن بخش بزرگی از زحماتی که شما کشیدی…لطفا در اسرع وقت سایت آپلود را عوض کن…من بیش از یک هفته است که تلاش می کنم حتی شده یک فایل را دانلود کنم موفق نمی شوم…تقاضا می کنم فکری به حال این مشکل بکن…سپاسگزارم

 18. Mani Says:


  دوستان خوبم
  متاسفانه اين مشكل از شانس شما توي همين چندروز كه آقاي فاضلي اين سايت را معرفي كرد پيش آمده و توي اين دو سال سابقه نداشته كه اين سايت باكس نت اينطور بازي در بياورد.هميشه و هرماه وقتي كه پهناي باندم در اثر دانلودزياد بچه ها پر ميشد باز در ابتداي ماه ميلادي ريست ميشد چون قانون باكس نت همينه.ولي اين ماه نميدانم جريان چيه كه هرچه هم بهشان ايميل ميزنم ميگويند به زودي درست ميشود ولي الان يه هفته است كه درست نشده
  خواهش ميكنم كمي ديگر هم صبركنيد. مطمئنم درست خواهدشد. خيلي برام عجيبه كه اينطور اين ماه دارند اذيت ميكنند. از چنين سايتهاي بزرگي بعيد بود كه اينقدر بي برنامه و بيقانون باشند

  من واقعا از همگي بخاطر اين چندروز معذرت ميخوام

 19. مدیر سایت آیت الله استمنا Says:

  ای عزیز
  دیر بازی است که عوامل این روابط عمومی از مطالب مندرج در خانه شما بسی استفاده برده و دمادم به جانت درود می فرستند.
  منت خداوند جان و خرد راست که پس از وقفه ای طولانی توانستیم بار دیگر خانه ای نو بنا کرده و چونان گذشته بر تار و پود پوسیده مذاهب و به ویژه اسلام بتازیم. بدیهی است حضور رادمنشانی چونان شما ما را دلگرم و مصمم تر خواهد ساخت. با احترام / مدیر دفتر روابط عمومی و استفتائات حضرت آیت الله استمنا

 20. Mani Says:

  سلام بر حضرت آيت الله 🙂
  من هم مدتهاست كه ارادت دارم به شما قربان 🙂

  خيلي خيلي خوشحالم بخاطر فعاليت مجددتون
  وجود شما هم منو دلگرم ميكنه

  چقدر خوشحالم كه دووبلاگ نويس ارزنده مثل شما و ايلياد خبر خوب فعاليت مجددشونو اعلام كردند اين ماه

  با بهترين آرزوها

 21. Iliad Says:

  مانی عزیزم
  نهایت شادروزی ست که زود به هم گشته و پیش از ایراد دار گردیدن باکس نت , فایل ها را از آن دریافت کردم
  برای دیگر دوستانی که هنوز آن ها دریافت نکرده اند آرزوی بهبود هر چه سریع تر اوضاع و احوال باکس نت را دارم

  فقط چند روزی بود که نمی توانستم کامنت دانی ات را باز کنم مانی جان ورنه زود تر مراتب سپاس و التماس دعا را به جای می آوردم!

  پایدار باشی خوب ام

 22. na Says:

  mani gol,

  ma irooniha ke dar sabr kardan maherim,
  doostan mitoonand ta vaghti in moshkel háll nashode,commenthaye marboot be fileha ro bekhoonand ke anha ham besiaar amoozande hastand.

  zenda va sarboland bashid
  navid

 23. na Says:

  bah bah in moshkel ham ke hall shod 😉
  allaho akbar

  hatman kare allah va amiralmomenin boode va mojeze shode 😉
  allaho akbar

 24. Mani Says:

  ديگه كم كم سروصدای همه بچه ها داشت درميومد. بيشتراز 50 تاايميل برای من اومد

  جا داره واقعا تشكركنم از اينهمه محبت بچه ها

  واقعا از تك تكتون ممنونم
  به قول نويد به حول و قوه الهی و شايدم دهای حضرت علی و رسول خدا اين مشكل حل شد
  :)))

  البته نويد جون علی چون ساقی كوثر شده ديگه وقت سر خاروندن هم نداره چه برسه به اينكه بخواد دعای منو مستجاب كنه
  فكرشو بكن برای ميلياردها مسلمون كه تاحالا مرده اند بايد شراب بريزه بيچاره

 25. na Says:

  فكرشو بكن برای ميلياردها مسلمون كه تاحالا مرده اند بايد شراب بريزه بيچاره

  na mani jan,mosalmoona pishraft kardan,migan dastgahe automat gozashtan,jameto faghat migiri ziresh, khodesh por mikone!

  vali man toosh moondam oonja «red wine» midan ya «white wine»?

  astakhforella.. darim kofr migim,hala tabdil be sang mishim :))

 26. Mani Says:


  آره نويد جون شنيدم برای جويهای شيرو عسل هم ديگه لازم نيست با يه ليوان برِی پای رودخونه و ليوانتو پركنی چون ديگه پيشرفته شده و با لوله كشی به دستگاههای مخصوص وصل شده و شير مخصوص گذاشتند براشون كه مومنين راحتتر باشند ولي فكركنم اينكارها رو هم كفار براشون كردند چون خود اين مومنين كه از اين هنرها و عرضه ها ندارند 🙂

 27. Anonymous Says:

  Dear Friend,

  Please, if possible, every time put the new files (links) in a new post so that whenever I (we) refer your blog I (we) can easily find the new ones.
  Many thanks in advance,

 28. na Says:

  cheghard yel «ensan» bayad ahmagh va naadaan bashe ke in charandiat ro bavar kone.

  1400 saal az in ahmaghi migzare vali hanooz ke hanooze in «ensanha» ,cheeze be shooureshoon ezafeh nashode.

  dalilesh ro ham ke khodet midooni.

  zende baad kherad

 29. SamiMi Says:

  ba dorood
  ba tashakkor az shoma
  eiradi nadarad ke roye sayt bashad
  man daram matalebi ra minevisam va be morore zaman be shoma miresanam
  man be hich gorohe siyasi wabaste nabodam vanistam vali be onvane yek ensane
  mitavanam harfhaye khod ra bezanam dar toole zendegiam faghat shah ra dost dashtam oon ham be jahate eftekhre meli bode dar zendegiam faghat yek bar be khodam balidam oon ham zamani bood ke shah va hamsarash toye mashine bedone saghfi baraye mardom dast tekan midadand has mikardam behtarin jaye koreye zamin eistadeam va vaghean ham hamintor bood.
  ba arze adab (janbaze vatan)

 30. SamiMi Says:

  karte etebari mahali zamane shah ke dar ekhtiyare aksare mardom bood
  in kart hanoz be bazare jahan arze nashode vali dar ir vojod dasht va aksar mardom az an estefade mikardand.
  man ham dashtam tasviri bood az tame maghazehaye mahale khrid mikardam va foroshande faghat dar daftare kho yadasht mikard va sare va akhare har borj pedaram hesabha ra pardakht mikard(hala ki in kartharo dare va betone akhare har mah pardakhtish ro ham dashte bashad)
  mardom harch midavan akhar sal ke be poshte sare khod negah mikonand mibinand chand ghadam aghab tar az sale pishand tahala fekr kardand chera aya
  elatro payda kardand .
  mardomi ke khaband toye khab rah miravand kar mikonand intaraf untaraf miravand omr ro migozaranand vali va chizi be name shadi ro hes nemikonand
  pas baraye chi be donya amadan ingadar gham vojodeshan ro gerefte ke bihas shodand.
  Reza

 31. SamiMi Says:

  amozesho parvaresh(zamane shah)
  esm nevisiye madares anghadar arzan bood ke majani mahsob mishod.
  man ham be madreseye meli miraftam vali shahriye ro dolat midad va man poli par dakht nemikardam.
  baradare yki az dostanam be honarestane reza pahlavi vagheh dar khiyabane anbar gandom miydane shoosh miraft shabanerozi bood ba ghaza va lebas va hata hoghogh ham migereft ta dars bekhanad va zabanesh ham almani bood bad az etmame honarestan niz anha ra ba pool sarmaye meli be alman miferestadand
  baraye dorehaye sanatiye behtar (yani ghsmati az sarmaye meli ya hamon pole naft ke miyad sare sofreha)ta baraye keshvar sanatgarane khobi amade shavad.
  madares sarasare iran taghziye raygan dashtand(na mesle emroz ke tanghiye va takhlie fekri mishavand taze pool ham pardakht mikonand)
  bacheha az ziyadi taghziye yadame shirhaye pakatiye 3gosh ro zire payeshan migozashtan va miterekandan asfalthaye khiyaban ham taghziye raygan mishodand behtarin sibhaye lobnani male madarese iran bood peste,kaik,biskoeit,va ghayre(na mesle parsal ke to hamedan be jaye shir toye pakatha ab bod va tv iran ham neshan dad)yadame be shah etela dade bodand ke bacheha ba taghziye chekar mikonand va shirharo mizaran zire pahayeshan va miterekanand vamikhandand (shah dar javab gofte bood hamin ke shadi mikonand khobe)vaghan inehsas be mellat ghabele tahsine.
  hala harjaye donya in sistem hast agar kasi midanad be man moarefi konad ta man bache hayam ro befrestam anja tahsil konand.
  yadame kelase 5dabestan ke boodam moallem badi dashtim ke khayli jarime midad harki neminevesht be saf mikard vaba chob mizad kafe dastesh.
  jarimeharo midid va khat mizad chan nafari ro besaf karde bood nobate man resid nanveshte bodam be man goft bro to saftanbihi vaysa man ham raftam vay mashghole bazdide jarimehaye bacheha bood man dare kelaso baz kardam va amadam biron hichvaght yadam nemire be khiyaban resida sarash ro az panjereye tabaghe sevom biron avarde bood va migoft karit nadaram bargard man ham ba khiyale rahat be khone raftam(injast ke vaghti zoor dar kar ast bayad dor shod va fekre chare kard)madaram porsid chera amadi mozo ra barayash goftam va be madaram goftam oon haghi nadare mano bezane.
  yeki az dosthaye pedaram reese yki az manatege amozesh parvaresh bood ba vay dar miyan gozashtim vagoft farda be madrese boro farda ke raftam moaleme bad adame digeei shode bood va chobesh ro joloye bacheh shekast va andakht toye satle zobale.
  pas hame mitonand intor bashand ta joloye zolmha gerefte shavad( khastan tavanestan ast)
  baehteram reza

 32. Ziz Says:

  اگه امام زمان به كوتوله اي نژاد كمك كرد پس كوتوله اي نژاد بهش بگو كه يه بمب اتم بهت بده و مردم رو از گشنگي نجات بده ، نمي توني نه ، اي دروغگوي خاين جمع كن بندو بسات دروغ را ، خدا و مردم هيچ وقت تو و اربابانت را نخواهند بخشيد

 33. جشنواره اسمهاي احمدي نژاد Says:

  جشنواره اسمهاي احمدي نژاد: نامه اي نژاد- شعاري نژاد-چاخاني نژاد-اسلامي نژاد-نفهمي نژاد – كدويي نژاد-ناداني نژاد-خر نژاد-كودني نژاد-ديو نژاد-هوشياروگي نژاد-بزغاله اي نژاد-قاطري نژاد-انتري نژاد-شيطاني نژاد-دزدي نژاد-بي ديني نژاد-عرب تباري نژاد-آخوندي نژاد-قاتلي نژاد-و بسياري از اسمهايي كه مردم برايش در دوران رياست جمهوري اش كشف كرده اند

 34. ziz Says:

  اين آخوندها جناياتشان را روز به روز سنگين تر مي كنند آبرو ، و شرف كشور را مي فروشند ، گذشته تاريخ اجداد آرياييمان را نابود مي سازند ، مخترعان و دانشمندان را حمايت نمي كنند كه مبادا بازار خرافه آخوندي از رونق بيفتد (آخوند يعني ضد علم ، اسلام يعني ضد علم) در راه ورزش سنگ اندازي مي كنند ، بانوان را از ورزش كردن محروم كرده اند جز در مواردي كوچك .

  اينان چون ضد مردم و ضد علم و دانش و پيشرفت هستند محكوم به نابودي هستند .

  وقتي نور مي تابد تاريكي از بين مي رود .

  تنها راه سرنگوني اين رژيم اين است كه مردم دين خود را عوض كنند و به دين اجداد آريايشان بگرايند در اين صورت رژيم آخوندي به صورت خودكار سرنگون خواهد شد

  ابتدا با سست كردن پايه هاي دينشان به طوري كه كم كم آخوندها بي كار شوند و از تعداد آنها كم شود

  و بعد سست ترش كنند و در نهايت مخفيانه به دين اصلي خود بگرايند به ديني كه كوروش بزرگ شاه شاهان به آن پايبند بود يعني به دين راستي و پاكي و منطق

  انديشه نيك ، گفتا ر نيك ، كردار نيك

  راه در جهان يكي است و آن راه راستي است

  جاويد شاه

  با تشكر

  بابك از ايران

 35. بوسيدن دست در اسلام خميني Says:

  خميني مي گفت كه اگر كسي دست كسي را ببوسد پست است ولي هم دست خودش را بوسيدند و هم نوكرانش را ( اينها نه بويي از انسانيت برده اند و نه دنيا را شناخته اند چون كدو هستند ).

 36. اسلام، دين ساختگي و دروغين Says:

  اين ها همه هديه اسلام است اين دين ديني ساختگي است

  اين هديه محمد است و جالب اينست كه محمد فرستاده خدا نيست مي توانيد اين را تحقيق كنيد

  اين دين ديني است كه ما را بيچاره كرده

  اين دين از 1400 سال پيش به زور شمشير به ما تحميل شده بهترين چاره ترك اين دين است تا نابود شود و اين ملت آزاد شود و هر كس به دلخواه ديني برگزيند تا راه رسيدنش را به خدا آسان كند اين دين اسلام ديگر به دنيا ثابت كرده كه پايين و پست ترين دين جهان است امامان ما هم مي توانند توبه كنند و خود را پاك كنند خدا همه را مي بخشد حتي شيطان ولي كج رفتگان راه را بايد سختي زياد گشند تا به خدا رسند پس كار خود را سخت تر نكنيد دنيا محل غم خوردن و گريه نيست محل به خدا رسيدن و شادي هست به اميد آن كه بدي به طور كامل نابود شود و شيطان هم بر سر عقل آيد كه ايمان دارم اينگونه خواهد شد و همه به رسايي و جاوداني رسند

 37. Iliad Says:

  مانی جان
  چه اطلاعات مفیدی در کامنت دانی ات رد و بدل می شود !
  در ضمن نباید فراموش کنیم که کفار به سبب چنین خوش خدمتی هایی (آپ دیت کردن تجهیزات بهشت) از امکانات ویژه ی بهشتی هم برخوردار می شوند
  عدل الله است دگر چه می شود کرد …

  در مورد عمر 150 سال هم … چه بگویم که نا گفتن ام بهتر است
  کاش زود تر به روشی جهت از کار انداختن بخش حماقت مغز دست پیدا کنیم

  خرد نگه دارت خوبم

 38. Iliad Says:

  .
  .
  برای سه فایل تازه ات
  سپاس
  (گل)

 39. Mani Says:


  ايلياد نازنينم
  ممنون از توجه و تشويقت كه هميشه دلگرمم ميكنه
  راستش فكرنميكنم كفار با وجود اين مسلميني كه بهشت را قرق كرده اند اصلا حاضر باشند پايشان را دربهشت بگذارند : ) من كه شخصا وسط جهنم را انتخاب ميكنم . در كنار ولتر : )

  اين دوست عزيزم كه بصورت انگليسي و فارسي ( پينگليش) كامنت ميگذارند چون خاطرات بسيارزيادي از جنگ و انقلاب دارند. هرچند خودشان نقشي در انقلاب نداشتند ولي بسيار قرباني اين جريان شده اند. با ايميل برايم مطالب واقعا خواندني ميفرستادند كه بخواسته من اونا رو به كامنتها منتقل كردند كه بعد ديديم بهترين كار اينه كه اصلا يه وبلاگ بزنند كه مطالبشون بيشتر و راحتتر خونده بشه. به محض راه افتادن وبلاگشون حتما آدرسش را ميگذارم.

 40. Iliad Says:

  به کافران بگو به عیان خواهید دید خشم خدایی را که شما را از خاک کاهو پدید آورد (1) وقتی در صحرا محشر همان خاک بر چشم و چال تان رفت و [به سبب ناخالصی آن خاک] دو چشم تان نابینا شد(2)… انزال آیات ادامه دارد

  القران الدوهزار و هفت : سوره محشر : آیات یک تا دو

  مانی خوبم
  منتظر پیوستن دوست تازه مان به جمع وبلاگ نویسان هستم 🙂
  من که به شخصه دلم برای زیارت آخوندها تنگ می شود بنابراین هر از چند گاهی می بایست سری به بهشت بزنم 😉

  خرد راه ات باد

 41. na Says:

  doostan,
  man yek soal dashtam,shayad yeki az shomaha betoone javab bedeh:

  -migan too behesht por az hoorye beheshtye.

  hala pas taklife in «khaharane rooze begeer va chador besar ke morratab dolla o rast mishan va panjshanbe ta panjshanbe koncerte doaye komeyl mizaran va jome be jome be namaze jome miran va modaam sofreye abolfazl mindazan» cheeye?

  inha vaghti be behesht miran,»lesbian» mishan?
  ya inke inha hammon hooryhaye beheshti hastand ke oonja chadoreshoono dar myaran va XXX mishan.
  sepasgozaram agar khahari ya baradari in soale mano javab bede.

  merci

 42. Mani Says:


  ايلياد عزيزم
  منتظر بقيه قرآن 2007 هستيم :))

  من كه فكركنم از بوي پاي اين مسلمين ديگه رغبتي به سر زدن به بهشت هم نخواهي داشت. فكرشو بكن چه گندي ميزنند به جويهاي شيرو عسل اين مسلمونا… واقعا حيف اونهمه شير… راستي خدا اينهمه گاو از كجا مياره شيرشونو توي جوي شير بريزه؟ نكنه از همين مسلمين بجاي گاو استفاده ميكنه؟؟؟؟؟

  نويد جون
  اين خواهران زينب هم ميرن سراغ غلمانها ديگه ! : ) فقط عيبش اينه كه غلمانها هميشه 14 ساله باقي ميمونند و اگه خواهران زينب سن بالاتر دوست داشته باشند اونوقت مشكل ايجاد ميشه. ولي اين خواهران زينب كه من ميبينم همون ترجيح ميدن غلمانشون نابالغ باشه و هيچوقت ارضا نشه … ميدوني كه چرا؟ ; )

 43. na Says:

  :-))

  khodemoonim, too behesh ajab «khár too kháriye»

 44. Iliad Says:

  واالله چه عرض کنم… از الله و نمایندگان محترم هرچی بگی بر میاد
  .
  راستی
  به نظرت میشه با استفاده از آتش جهنم سیب زمینی تنوری (ذغالی) درست کرد ؟
  اگر درجه فارنهایت ش مناسب نباشه من اونجا مشکل پیدا می کنم
  😉

 45. Mani Says:


  ايلياد عزيزم
  نگران نباش حرارت اونجا انقدر بالاهست كه بتونه ملت رو كباب كنه. از اين بابت مشكلي نيست .
  كاملا موافقم. يه سيب زميني تنوري برامون اونجا رديف كن . من هم لنگ و پاچه عقرب جراره رو
  سوخاري ميكنم با سيب زميني بخوريم.
  چه حالي ميده ايلياد اين جهنم… بيخود نيست همه دوست دارن برن اونجا

 46. na Says:

  man jan,
  az shookhi gozashte, taklife kasaani ke shir&asal doost nadarand chye?

  hala oomadim baradari ya khahari aab-sib ya aab-porteghal doost dash oonvaght taklif chye?

  agar kesi «fast-car»mesle:ferrari,lamborgini,jaguar doost dasht oonvaght chee?baradarane ahle sonnat dar emarat,qatar va kuweit asheghe in mashinha hastand, albatte «shotor» ham jaye khodesh ro dare vali ba lamborgini nemishe moghayesash kard :-)))
  ———————–
  cheghar «adam» bayad beekherad bashe ke in charandyate shiro asalo hoorye beheshti ro bavar kone?!

  afsoos!

 47. Mani Says:


  نويد جون
  اونجا ديگه چون زمان و مكان مطرح نيست تو اگه اراده كني در يه لحظه ميتوني چندين سال نوري جابجابشي و به ماشين نيازي نيست. ماشين مال اين دنياي فانيه
  :)))
  انقدر اين كتابهاي مربوط به جهان پس از مرگ رو خوندم كه ديگه همه استدلالاشونو حفظ شدم
  :)))

  در مورد آب پرتقال هم ديگه خيلي توقعت بالاست. اگه اين چيزا رو ميخواي بايد بياي جهنم پيش من و ايلياد. اونجا همه چي به راهه. ايلياد سيب زميني تنوري رو تقبل كرده منم مواد پروتئيني رو از طريق عقرب جراره براتون حاضر ميكنم بالاخره يواش يواش چندتا كافر ديگه هم از بين خوانندگان اين وبلاگ ميان كمك ما و اونا آب ميوه و بقيه مسائل رو بعهده خواهند گرفت نگران نباش

 48. na Says:

  :-)))

  ey baba pas dar behesht na az ferrari khabarye na az shotor? :))

  mani jan man ke khodam jahanamyam,oonja hatman aabmive nist,vali hatman hot chocolate giram myad :))

  shenidam behesht, daresh kelid mikhad bayad bendazan gardanet….jahnnam,??.. fekr konam daresh roo hame baaz bashe!

 49. kamran Says:

  salam aziz in linkat bebin che balaee sareshoon oomade play nemishe dorostesh kon lotfan hatman ye back up dari age balaee sare sitet avordan dige khob doros kon inaro lotfan mikhaym goosh bedim

 50. Mani Says:


  كامران جان
  اواخر ماه ميلادي هميشه اين مشكل پيش مياد. لينكها سالمه فقط در اثر ازدياد دانلودها ظرفيت دانلود تكميل شده كه اونم اوئل ماه ميلادي آينده درست مشه عزيزم نگران نباش و ممنون از توجهت

  نويد جان
  اصلا صحبتشم نكن:) من خودم يه در براي جهنم ميسازم. مگه الكيه كه هركي از بهشت پا شه بياد توي جهنم? همون بهشت بوي گند پاي مسلمونا رو ميگيره كافيه. من اگه شده خودم ميرم دم در جهنم دربون ميشم كه نگذارم هيچ مسلموني بياد تو

 51. na Says:

  mani jan agar bedooni che kooreye daghi ro baraye khodam too jahannam reserve kardam, hassoodit mishe 😉
  agar pesar khoobi bashi hamoon nazdikiha ye kooreye bahali ro vasat reserve mikonam!
  jash(location) khoobe,hamoon nazdikihash kabaabi hast, karkhooneye zobe aahan! tannorhaye daghe noone sangaki!..albate az noon sangak khabari nista!!!!
  :-)))

 52. Mani Says:


  نويد جون پس خبرنداری

  يه نون سنگك مخصوص اونجا هست كه با سنگهای خاصی درست ميشه. كسانی مثل من كه در اثر كفرگفتن تبديل به سنگ ميشن رو اونجا سنگشونو بعنوان سنگ نانوايی استفاده ميكنند و نونش هم خيلي خوشمزه در مياد

  اون كبابی هم كه ميگی ميدونم كجاست بيشتر هم كبابش گوشت مارغاشيه است و خيلي خوشمزه است
  من كه روزشماری ميكنم زودتر بريم
  :)))))

 53. na Says:

  من كه روزشماری ميكنم زودتر بريم

  mani jan,in mosalmoona migan:
  «chon koffar be akherat eteghad nadarand delbasteye in donyaye maddi shodand!.

  in naadanha nemidoonand cheghadr zibast vaghti zendegi be payan mirese,ba oon hame dard va ranj,ghamm va ghosse!!

  hala fekresho kon , baád az 60-70-… saal feshare zendegi,dar be dari,shadyi ,ghamo ghosse,…khoshhali ke hamecheez tamoom mishe,oonvagh «inha» migan na, baád az marg, zendegi, taaze ya hala too behesht ya jahannam, edame payda mikone,

  hala fekresho bekon har rooz shir o asalo hoorye beheshti,man yeki ke baád az yek hafte delam beham mikhore!

  in mosamoona khodeshoon az marg bishtar mitarsan ta ma kaferan, chon inghadr too zendegishooon be esme dineshoon kesafatkari kardand ke az akhero aghebatesh mitarsand.hala inha be ma migan ma ´be in donya del basteiim???.

  _vaghti yekishoon mimire hafte o chelleho sare saalesho migiran va mahha a salha gerye o zaari mikonand!
  hala yeki nist be in «momenan» bege baba ,taraf aláan to beheshte chera vasash syahh pooshidi va gerye mikoni????
  ey daad az bee aghli…..
  AGAR BANDEYE IN KHODA, «INHA» HASTAND, KE MIKHAM CHENIN KHODAI NABASHE.

 54. Sphinx Says:

  وبلاگ ๑۩۞۩๑ ابوالــــهول ๑۩۞۩๑
  به روز شد؛
  با:
  «بسیج علاج همه دردها»
  http://www.iransphinx.blogfa.com
  یا:
  http://iransphinx.blogfa.ir
  بخوانید، نظر بدهید و به دوستان هم بگویید.

 55. Mani Says:


  نويد جون
  دقيقا درست ميگی.اين خزعبلاتيكه درمورد زندگی پس از مرگ ميگن دقيقا بخاطر عشقشون به زندگي و ادامه حياته كه نميتونند قبول كنند كه همه چيز پس از مرگ تموم بشه. البته خيلي از انسانها طالب حيات ابدي بوده اند ولي اين مسئله دربين مومنين خيلي بيشتره. منهم مثل تو از فكراينكه تازه بعدازمرگ يه سری پروسه ديگه آعاز بشه حتي از فكرشم حالم بهم ميخوره و با پيشرفت علم تا حدزيادي معلوم شده كه زندگي پس از مرگ وجونداره و البته من بارها گفته ام كه خود اين آخوندها بهترازهركسي اينو ميدونند و بهمين دليل هم هست كه انقدر فسق و فجور ميكنند چون خيالشون راحته كه بعدش هيچ خبري نيست وگرنه كدومشون جرات ميكردن اينهمه بدزدن؟

  ملت نادان مسلمان رو كه بقول تو حرص بهشت و جهنم رو ميزنند با اين حرفهاي احمقانه سرگرم ميكنند و خودشون بهشت رو توي همين دنيا براي خودشون ميسازن چون ميدونن اونور خبري نيست

 56. kamran Says:

  salam ye pishnahad in ghesmate tarikhe eslamoo hamishe bala weblog beza bashe shayad kheilia meli be shenidan tafsir nadashte bashan va bekhan haghayeghe tarikhi va mostanado vase fahme shakhsie khodeshon bedoonan

 57. khaktosaretun Says:

  kheili mamnunam az harfhatun ta hala nemidunestam adam inghadr harumzade mitune bashe ehtenalan in tarikh ro az unjat dar ovordi

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s


%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: