دانستنيها

آيا ميدانيد؟!


آنچه در اين بخش خواهيدشنيد نكات بسيار ظريف و هوشمندانه ای است كه در ارتباط با مذهب بطور كاملا منطقی عنوان شده است. شنيدن اين فايلها ممكن است باعث كمرنگ شدن يا ازميان رفتن اعتقادات مذهبی شما شود. بهمين دليل از افراديكه تمايل به حفظ مذاهب خويش رادارند توصيه ميكنم از شنيدن اين فايلها خودداری كنند.
قبل از هرچيز بخاطر گل روی مسلمانان كه بيش از هرچيز به جماع و لواط علاقه دارند از يك واقعيت سكسی شروع ميكنيم:
آيا ميدانيد چرا نيروی جنسی حضرت محمد به اندازه 40 مرد بود؟؟؟؟!!! و آيا ميدانيد در بهشت برای هرمرد مسلمان 24000000 حوری برای جماع وجوددارد؟- رضا فاضلی

(خوش بحال مردان مسلمان!!!!)

( درواقع همين محاسبات نجومی كه خواهيد شنيد بود كه او را بطور كامل به بيخدائی رساند. از دوستان مذهبی تقاضا ميكنم جهت حفظ دين خود از شنيدن اين فايل خودداری فرمايند!)

.
آيا ميدانيد اسلام بخاطر علاقه زنها به كتك خوردن! زدن آنهارا توصيه كرده است؟؟!!-رضا فاضلی

( بگفته اسلام چون بسياری از زنها نوعی مازوخيسم دارند قرآن كتك زدنشان را منع نفرموده است! بشنويد تا باوركنيد!…)
.

آيا ميدانيد فرق شراب كوثر با شراب اين دنيا چيست؟- رضا فاضلی
.
آيا ميدانيد سه در از هشت در بهشت در قم است؟ – رضا فاضلی
.


آيا ميدانيدچرا داستان نوح به كل دروغ است؟-رضافاضلی
(ايرادات داستان و اثبات دروغ بودن آن با محاسبات كامل رياضی)
.
آيا ميدانيد عرب نفرت آور چه به روز تيسفون و فرش بهارستان آورد؟- رضا فاضلی

.
آيا ميدانيد بعد از حمله عربهای متعفن به ايران ، ائمه معصومين چه كردند؟ – رضا فاضلی

(اين قسمت از تاريخ را توی كتابهای درسيمان نمياورند.جمهوری كثيف و اسلامی خوب ميداند كه اين قسمت را نسل ما نبايد بداند چون درآنصورت برده و بنده آخوند نخواهندشد…)


آيا ميدانيد عبارت «الله اكبر» مربوط به قبل از اسلام است؟!! – رضا فاضلی
.
آيا ميدانيد در طول روز هر مسلمان حداقل 15 بار دروغ ميگويد؟؟!!-رضا فاضلی
.
آيا ميدانيد روزانه چقدر داريد ناآگاهانه از دستورات دينتان سرپيچی ميكنيد؟- رضا فاضلی
.
آيا ميدانيد چرا خود آخوندها به سراغ امامزاده ها نميروند؟ – رضا فاضلی
.
آيا ميدانيد چرا نهج البلاغه گفته های حضرت علی نيست ؟ – رضا فاضلی
.
آيا ميدانيد چه ارتباط فاميلی تنگاتنگی بين ائمه و دشمنانشان(بگفته آخوندها)‌ وجودداشته است؟ رضا فاضلی

.

آيا ميدانيد مردم ايران چرا ديكتاتور شده اند؟ – رضا فاضلی
.
آيا ميدانيد مردم ايران بيشترين درصد خيانتكاری را درطول تاريخ داشته اند؟رضافاضلی

(دراينجا هومر آبراميان به خيانت خيزترين بودن كشورايران در ميان ساير كشورها اشاره كرده و آن را ريشه يابی ميكندوبخصوص به چاپلوسی بسياری از ايرانيها در برابر عربهای پست اشاره ميكند كه اگر بدون تعصب به اين عادت زشت مردم ايران بنگريم ميبينيم كه در اصل ادامه همين خيانتها ما را به اينجا كشاند…)
Advertisements

27 پاسخ to “دانستنيها”

 1. دعاي مخصوص سال نو Says:

  ● خداوندا 100 ملت متمدن آفريدي و ما را عضو هيچ کدام قرار ندادي تو را شکر مي گوييم که اينگونه قدر خوشي نداشته را به ما فهماندي.

  ● خداوندگارا همه ممالک دنيا را به سمت پيشرفت رهنمون شدي ، ما را عقب گرد فرمودي تو را شکر مي گوييم که لذت زندگي در تاريخ صدر اسلام و حتي جاهليت قبل از آن را به ما نمودي .

  ● خداوندا اگر چه شکمهايمان گشنه است اگرچه حقوقي نمي گيريم اگرچه هزار آرزو در يک جيب و هزار تومان در جيب ديگر داريم تو را شکر مي گوييم که ما را از نعمت انرژي اتمي برخوردار خواهي کرد و ما را در چشم دشمنان حسود همچون خاري قرار دادي . فقط خداوندا کاري نکن که ما را از چشم بيرون بياورند و در زباله دان بيندازند.

  ● خداوندا اگر چه ما را اجازه آزادي نفرمودي تو را شکر مي گوييم که طعم تلخ اسارت در کشور خود را چشاندي که در عاشورا ياد بازماندگان خاندان پيامبر را عزيزتر بداريم.

  ● خداوندا تو را شکر مي گوييم که پول و ثروت را همه به عربستان دادي ولي در عوض ما را در اسلام ناب غوطه ور ساختي و اينگونه عدالت فرمودي.

  ● خداوندا اگر آزادي نداريم ، اگر هر روز بر سرمان مي کوبند لا اقل چندين مجلس داريم و هر سال دعوت چوپانان جامعه را لبيک گفته راي مي دهيم پروردگارا تو را شکر مي گوييم که به ما نعمت انجام واجبات اعطا نمودي .

  ● خداوندگارا تو را شکر مي گوييم که به ما نجابتي همانند اسبان، وفاداري همچون سگان ، اجماعي همچون گوسپندان و هوشي همچون ماهيان آموختي و بدين وسيله اشرف مخلوقات خود کردي .

 2. دعاي مخصوص سال نو Says:

  ● گويند اگر کسي در عمر خود جهاد نکند و آرزوي آن نيز نداشته باشد کفر ورزيده خداوندا تو را شکر مي گوييم که 1000 دشمن برايمان آفريدي و هر روز به تعدادشان مي افزايي طوري که هر روز مرگ خود را در مقابل چشم داريم و جز جهاد در راه تو راهي نداريم .

  ● خداوندگارا وارثان سنت انيشتين را بر ما مسلط نمودي که دانشمان بسيار افزودند . پروردگارا به کدامين ملت اينگونه لطف نمودي که وراث سنت دانشمندان را بر آنان رهبر قرار دهي .

  ● خداوندا ملت ما گرسنه اند اگر چه نان نفت بر سر سفره ما نياوردي ولي ما را نعمت کارت هوشمند دادي که اسراف نکنيم و اينگونه از گناهان برحذر داشتي تو را شکر مي گوييم .

  ● پروردگارا اگر چه در اين سي سال در کارخانه ها را يکسره بستي ولي در هزار مسجد گشودي تو را شکر مي گوييم که معنويت را به ما هديه دادي .

  ● پروردگارا به دستان لرزان روشنفکران اين مملکت بنگر اي تو که هر روز نعمت ديدن روز قيامت را به آنها ارزاني داشتي .

  ● خدايا همه پا برهنه ايم ولي شادمان منتظر نيروگاه اتمي مي مانيم تا دردمان دوا نمايد تو را شکر مي گوييم که دروازه هاي خيال را بر ما گشودي .

  ● چنان پايه هاي شوکت ما را بلند نمودي که تمام مملکت فرنگ بر ما شوريدند . خداوندگارا تو را شکر مي گوييم اما بد نيست کمي تعديل مي داشتي؟

  ● هر چه بگويم کم است از محبت هاي هر سال تو اما امسال ما را خواهشيست از درگاهت که بيا و بزرگي کن اين همه نعمت را در اين مکان متمرکز نکن که شايد از چشم زخم حسودان ما را گزندي رسد . بيا لطف کن اين آبادگران را مملکتي ديگر محض عمران بنما ، اصلاح طلبان را سرزمين ديگري محض اصلاح از آسمان بفرست . لذت جهاد را بر امثال مردم عربستان بچشان . حماس را قيمي ديگر عطا فرما . پول نفت مال تو ، ما را قدري ميوه ارزان مرحمت کن . اتم را همه به امراي فرنگ ببخش از براي ما همان کمي آرامش مقدر فرما . شوکت را به هر که مي خواهي شوهر بده براي ما به همان اعتبار پسنده کن . تمدن 2500 ساله نمي خواهيم مردم ما را کمي فکر هوشمندانه عنايت فرما . چوپان نخواستيم گوسپندي ما را درمان نما . خداوندا معنويتمان چنان زياد شده که پاسبانها ي سر گذر قطاع الطريق گشته اند ديگر معنويت کافيست ما را کمي آزادي عنايت فرما . پروردگارا مي بيني که هر چه تو نعمت مي دهي ما به نصف قانع شديم لطف بنما اين نصفه را عنايت کن و لطف از اين فرا تر منما .

 3. Anonymous Says:

  Drood,
  Ba sepas bi payan.
  Payandeh Iran
  Mehrdin
  USA
  09/03/07

 4. Mani Says:


  مهردين عزيزم دوست خوبم
  پيغام محبت آميزت را در مقدمه وبلاگ خواندم. ازت بسيار سپاسگزارم بخاطر لطف و محبتت
  باعث افتخارم است كه مخاطبين وبلاگم افراد روشنفكر و مهرباني مثل تو هستند
  پاينده باشي

 5. na Says:

  mani jan dorood,
  adam bayad koor o karo laal bashe agar dar gharne 21 nefahme be chee va be kee eteghad dare!
  baese taássobe ke khyliha hanooz ya «nafahmidand» ya nemikhan befahmand!!

  navid

 6. na Says:

  video achare bin laden ro didid?
  mige:
  ya mosalmoon beshid ya mikoshimetoon!
  ????shoma ham in jomle baratoon ashena nist????!!!

  in harf 1400 saale ke dare zadeh mishe..bichare fekr mikone dar zamane omar va moavyeh zendegi mikone.

  chob bechaim adelane ghezavat konim, in beechare ham dare mesle tamame emamhaye gozashte dine eslam ro ravaj mide.

  methodesh ham ke hamoone! pas:
  «ALLAHOMMA SALLE ALAA BIN LADEN VA AALE BIN LADEN»

 7. Mani Says:


  نويد عزيزم
  مطمئن باش اگر حضرت محمد هم زنده بود درست مانند همين بن لادن رفتار ميكرد. كمااينكه در زمان خودش چنين كرد. بنظر من الان مشكل ما كسي مثل بن لادن و ملاعمر نيستند. مشكل ماافرادي مثل شيرين عباديها هستند كه ميخواهند اسلام را تلطيفش كنند و دوباره بخورد ما بدهند.افرادي مثل شريعتي يا شيرين عبادي يا سروش يا خاتمي بنظر من صدها بار بدتر و خيانتكارتر از بن لادن و خامنه اي هستند
  پاينده باشی

 8. na Says:

  mani azizam,
  kamelan dorost migi,
  bombi ke «ebadiha,khatamiha va va va» zire paye mellate iran gozashtand, az bombe vagheii ham badtare.
  pas khyal kardi vaseye chee sare ebadi ro zire aab nemikonand?shoorbakhtane hanooz yek edde naa-agah vojood darand ke hanooz goole in faribkaran ro mikhorand.
  be ommide azadie afkar

 9. آذر Says:

  مانی عزیز تنها با این حرفت موافقم » . مشكل ماافرادي مثل شيرين عباديها هستند كه ميخواهند اسلام را تلطيفش كنند و دوباره بخورد ما بدهند.افرادي مثل شريعتي يا شيرين عبادي يا سروش يا خاتمي بنظر من صدها بار بدتر و خيانتكارتر از بن لادن و خامنه اي هستند»
  ولی پیشنهادت چیست ?
  اینایی که میگی درست یا غلط نظرات تو هستند ولی چاره مشکل نیست …
  آیا پیشنهادی پراکتیک داری ?
  یا فکر میکنی رضا فاضلی رو برای رییس جمهور شدن هم بزاری ???!!!

 10. na Says:

  azadi bayan ke bashe dige mohemm nist reiis johoor(RJ) kee hast!
  agar AZADI bashe va hatta shirin ebadi(ya gheyre) RJ bashand, agar in shakhs beelyaghat bashe, barkenar mishe ta kasi RJ beshe ke shayesteye in maghaam bashe.

  ghodrat bayad daste mardom bashe va na dar daste(RJ).

  mellate yek sarzamin bayad afkaresh baaz va sanjide bashe ta betoone kasi ro entekhab kone ke shayasteye oon sarzamin bashe.

  RJ miad va mire,mardom na!

 11. Mani Says:


  خانم آذر عزيزم
  فكرميكنم شما خانم آذرفخر نازنين هنرمند ارزشمند ما هستيد كه با هم از طريق وبلاگ زيتون آشنا شديم درسته؟
  خيلي خوشحالم كه شما هم نظرتونو گفتيد. ولی متاسفانه من راه حل پراكتيك به آن معنا كه شما گفتيد ندارم. تنها راه حلي كه من به ذهنم ميرسه اينه كه نسل جوان ما از قيدوبند مذهب رها بشه تا ديگه گول خمينيها را نخورد
  من هيچ شاه يا رئيس جمهوري را معرفي نكرده ام و چنين اجازه اي را هم بخود نميدهم. چون در آنصورت با مجاهدين خلق فرقي نخواهم داشت
  آقاي فاضلي هم فقط يك مبارز است و فكرهم نميكنم هرگز حتي پس از آزادي ايران هم به ايران برود و بارها گفته كه سخنانش در نسلهاي آينده نتيجه خواهدداد نه الان
  خانم آذر نازنينم باز هم منتظر نظراتتون هستم

 12. آذر Says:

  جوابت را خواندم و آمدم که بگویم که من آذر فخر نیستم و هیچ آذر فخری را هم متاسفانه نمیشناسم ولی این اشتباه شما این فایده را داشت که هم خودتان و هم دیگر دوستان ببینید که فقط ظاهر را دیده و چگونه سریع نتیجه گیری میکنید …
  آیا در همه مسایل زندگی اینقدر عجولانه فکر میکنید و بعد هم فکر خودتان یک واقعیت مطلق بحساب میاورید ?

 13. na Says:

  ولی این اشتباه شما این فایده را داشت که هم خودتان و هم دیگر دوستان ببینید که فقط ظاهر را دیده و چگونه سریع نتیجه گیری میکنید …
  آیا در همه مسایل زندگی اینقدر عجولانه فکر میکنید و بعد هم فکر خودتان یک واقعیت مطلق بحساب میاورید

  daghighan hamin jomle ra bedoone estesna, taghdim be hammihanane az jan aziztar mikonam ke agar hamegyetan(+azar) injoor naboodid,aknon aseere yek mosht khorafatye arabannowkar nemishodid,»shomahaee» ke «baaten» ro mibinid chera ahmaghane be in daam oftadid va sargardan donbaale rahbar migardid?
  bargardim be mentaliti iranimoon.. rahbar?»khoda bozorge,khoda khodesh miresoone,har chee khoda bekhad» 29 sale khoda baratoon hamino mikhad!
  vassalaam

 14. Mani Says:


  آذر خانم گرامي
  راستش در ابتدا فكركردم آذرفخر نازنين اين پيغام راگذاشته و چون از نظراتش آگاه بودم كمي تعجب كردم اما به هرحال نظر شما بعنوان يك مخاطب مخالف برايم كاملا محترم است. اگر زود قضاوت كردم عذر ميخواهم ولی درمورد مطالبی كه مينويسم مدتهاست كه تحقيق كرده ام و عجولانه تصميم نگرفته ام. در واقع اينجور نتيجه گيريها به سرعت بدست نميايند و مستلزم مطالعه زياد و طولاني مدت است

 15. آذر Says:

  آیا این نوید (نا ) و مانی یکی هستند که هر از گاهی بهم نون قرض … میدن !!!???
  آیا این من بودم که گفتم حالا رهبر برای چی ( البته از کلمه رهبر خوشم نمیاد یاد شعار رهبر فقط خمینی میفتم ) یا مانی عزیز بود که جواب داد :
  » ولی متاسفانه من راه حل پراكتيك به آن معنا كه شما گفتيد ندارم.
  … من هيچ شاه يا رئيس جمهوري را معرفي نكرده ام…»
  در هر حال مثل اینکه مانی هم راه چاره نجات ایران را به خدایی که قبول ندارد وا گزار کرده , پیشنهاد قابل انجامی که ندارد بلکه با این طرز برخورد تمامی کسانیرا که مخالف حکومت آخوندها هستند ولی موافق حرفها و عقاید ایشان نیستند از خود دور کرده و به هیچ نتیجه ای هم نمیرسد مگر اینکه یکمی دل خودش و (نا ) ی گلش ! را خنک کند.

 16. Mani Says:


  آذر عزيزم اين خيلي بي انصافيست كه شما ميگوييد مخالفين در اينجا جائي ندارند. اتفاقا برعكس بيشتر مخاطبين اين سايت اعتقادات مذهبي دارند اما بدون تعصب. خود من هم اعتقادات مذهبي داشتم اما بتدريج هرچه بيشتر مطالعه كردم ( حتي كتابهاي مذهبي) بيشتر به عقايد فعليم نزديك شدم و سرانجام به اينجارسيدم. سرنگوني آخوندها از آرزوهاي من است و مطمئنم كه همين جوانهاي همنسل من و نسل بعد از من ريشه اينهاراخواهندكند. اين جوانها ديگر مثل نسل پدرمادرهاي ما خرافات زده نيستند كه خميني را درماه ببينند و او را قديس بپندارند. اين نسل و نسلهاي بعدي وجودشان بتنهايي نفي آخوند است . همه حرفهاي من هم براي همين نسل است كه دارد به پاي مذهب پرستي و اعتقادات ديني نسل پدرومادر من ميسوزد

 17. Robert Says:

  هري پاتر ايراني منتشر شد : ۱ـ هری پاتر و سنگ امامزاده ۲ـ هری پاتر و تالار وحدت ۳ـ هری پاتر و زندانی سیاسی ۴ـ هری پاتر و جام رمضان ۵ ـ هری پاتر و فرمان رهبری ۶- هری پاتر و آخوند دو رو ۷ـ هری پاتر و شیاف ولایت .

 18. Robert Says:

  آخونده بعد از ورق بازی میره بالای منبر . وسط صحبتاش یکی از ورقاش از جیبش می افته میبینه که داره ضایع میشه از زمین ور میداره و میگه : کی این ورق و می شناسه . همه میگن بی بی گشنیزه…. آخونده میگه : لعنت الله بر همتون . که بی بی گشنیز رو می شناسید ولی بی بی فاطمه زهرا رو نمی شناسین

 19. Robert Says:

  مسیح تو بهشت دنبال باباش مي گشت . يه پير مرد رو ديد که چوب ميتراشه . بهش ميگه : رو زمين کارت همين بود ؟ ميگه : آره . ميگه پسر داشتي ؟ ميگه زن نداشتم ولي خدا بهم يه پسر داد که گمش کردم ولي خيلي معروف شد . مسیح داد زد : پدر … پيرمرده هم داد زد : پينوکيو

 20. Faraz Says:

  be melate Iran eftekhaar konid : 8000 pezeshke bikaar
  7 milyoon javaane bikaar
  az har 10 ezdevaaj 6 talaagh
  rotbeye aakahre IT
  6 milyoon motaad
  ebtelaaye 68% be afsordegi
  masrafe saalane 500000000000 toman dokhaaniaat
  residane sene fahshaa be 14 saalegi
  forooshe saalaane 13 hezaar kolie
  nadaashtane AAZAADIe bayaan AAZAADIe biroon raftan hattaa gereftane 1 aroosi baa khiaale raahat
  42% zire khatte faghr
  tabrik migam shomaa dar behtarin keshvar zendegi mikonid

 21. Anonymous Says:

  movafagh bashi
  lara
  rasty dige be persianblog nemiay ! ye modat webloget onja nabod !
  movafagh bashi

 22. Mani Says:


  لارای عزيزم
  پرشن بلاگ يا بلاگفا چون تحت نظر جمهوري اسلامی هستند به مطالب من اجازه نشر نميدهند. بهمين دليل هم هست كه اكثر بلاگرهاي مخالف با جمهوری اسلامی دير يا زود به ميزبانهاي خارجی از جمله بلاگ اسپات نقل مكان ميكنند
  تو هم موفق و پاينده باشی عزيزم

 23. na Says:

  azar aziz:جوابت را خواندم و آمدم که بگویم که من مانی نیستم
  ولی این اشتباه شما این فایده را داشت که هم خودتان و هم دیگر دوستان ببینید که فقط ظاهر را دیده و چگونه سریع نتیجه گیری میکنید …
  آیا در همه مسایل زندگی اینقدر عجولانه فکر میکنید و بعد هم فکر خودتان یک واقعیت مطلق بحساب میاورید ?
  azar aziz:khoda in vasat heechkarast,in mardome iranand ke bayad charesaze moshkelateshoon bashand.
  man blogge manie aziz ro nemikhoonam ke azash chareii baraye azadi iran payda konam,shoma kamtar bloggi ro payda mikonid ke be in soorat in din va hatta adyane digar ro zire soal bebare.
  inro bedoonid ta vaghti irani khorafati bemoone az in «nekbat» rahaa nemishe.
  navid (va na mani)

 24. خشايار Says:

  سلام . چه وبلاگ ترسناكي داري. آدم دست و پاش ميلرزه وقتي اين وبلاگ رو ميخونه :))
  شوخي كردم. من خودم هميشه سعي مي كنم در مورد يك موضوع خاص نقل قول هاي مختلف رو بشنوم. مسلما وبلاگ تو هم كمك خيلي خوبي هست براي اونايي كه دنبال حقيقت هستن. در مورد درست يا غلط بودن مطالب وبلاگت اصلا اظهار نظر نمي كنم فقط اين رو مي گم كه خيلي خوب هست كه بشه در جايي حرف هايي كه براي جامعه تابو شده و هيچ كس جرات گفتنش رو نداره رو بشه گفت 🙂

 25. Mani Says:


  خشايار عزيزم
  ممنونم از لطفت
  كاملا درست ميگی بايد همه جوانب رو در هرچيزی بررسی كرد و بعد تصميم گرفت.توي اين دو سال بارها منو متهم كردند كه دارم جوونا رو بيدين ميكنم. ولي من از اولش هم هدفم اين بوده كه حرفهاييو كه يك عمر از همه مون مخفي نگه داشته اند رو در اينجا بزنم تا همنسلهاي خودم بهتر بتونند در اين مورد تصميم بگيرند

 26. Iliad Says:

  Cheghadr dar in ax model e mohat ziba shode 🙂

  kherad negah daret

 27. Mani Says:


  ايلياد گلم
  اين عكسم نيست من به اين خوشتيپي نيستم
  🙂
  مرسي از اينهمه محبتت كه به من داري

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s


%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: